Volume 36, Issue. 12, December, 2020


Image-Forming Visual Basis of Empathy for Pain in Mice

Kai-Wen Geng 1,2,4,5 • Rui Du 1,2 • Na Wei 1,2 • Chun-Li Li 1,2 • Yan Wang 1,2 • Wei Sun 1,2 • Tao Chen 3 • Dong-Yu Wei 3 • Yang Yu 1,2 • Ting He 1,2 • Wen-Jun Luo 1,2 • Rui-Rui Wang 1,2 • Zhou-Feng Chen 4,5,6,7 • Jun Chen 1,21 Institute for Biomedical Sciences of Pain, Tangdu Hospital, The Fourth Military Medical University, Xi’an 710038, China

2 Key Laboratory of Brain Stress and Behavior, People’s Liberation Army, Xi’an 710038, China3 Center of Clinical Aerospace Medicine, The Fourth Military Medical University, Xi’an 710032, China

4 Center for the Study of Itch, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 63110, USA

5 Department of Anesthesiology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 63110, USA

6 Department of Psychiatry, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 63110, USA

7 Department of Developmental Biology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 63110, USA

Abstract

Keywords

[SpringerLink]

Browse: 54