Advanced Online Publication
 
Olfactory Dysfunction as an Early Biomarker in Parkinson’s Disease
Michelle E. Fullard1,2, James F. Morley1,2, John E. Duda1,2
Longitudinal Alterations of Local Spontaneous Brain Activity in Parkinson’s Disease
Qiaoling Zeng1, Xiaojun Guan1, Jason C. F. Law Yan Lun1, Zhujing Shen1, Tao Guo1, Min Xuan1, Quanquan Gu1, Xiaojun Xu1, Min Chen2, Minming Zhang1
Neurons with Multiple Axons Have Functional Axon Initial Segments
Yu Guo1, Zhuo Liu1,2, Yi-kun Chen1, Zhen Chai1, Chen Zhou1, Yan Zhang1
Drosophila Studies on Autism Spectrum Disorders
Yao Tian, Zi Chao Zhang, Junhai Han
Peripheral Lymphocyte Subsets as a Marker of Parkinson’s Disease in a Chinese Population
Luan Cen1,2#, Chaohao Yang3, Shuxuan Huang3#, Miaomiao Zhou3#, Xiaolu Tang3, Kaiping Li4, Wenyuan Guo3, Zhuohua Wu3, Mingshu Mo3, Yousheng Xiao1,2, Xiang Chen2, Xinling Yang5, Qinhui Huang3,4 , Chaojun Chen6*, Shaogang Qu7*, Pingyi Xu3,4*
Transcription Factors: Potential Cell Death Markers in Parkinson’s Disease
Ronglin Wang, Shaosong Yang, Tiejian Nie, Gang Zhu, Dayun Feng, Qian Yang
Akt Inhibitor Perifosine Prevents Epileptogenesis in a Rat Model of Temporal Lobe Epilepsy
Feng Zhu1, Jiejing Kai1,2, Linglin Chen1,2, Meiling Wu1, Jingyin Dong1, Qingmei Wang1,2, Ling-Hui Zeng1,2
CLOCK rs1801260 Polymorphism is Associated with Susceptibility to Parkinson’s Disease in a Chinese Population
Fan Lou, Ming Li, Yan Ren, Xiao-Guang Luo, Na Liu, Xiaohong Li
MEMOIR: A Novel System for Neural Lineage Tracing
Zhifu Wang1,2,3, Jianhong Zhu1,2,3
Immunopotentiator Thymosin Alpha-1 Promotes Neurogenesis and Cognition in the Developing Mouse via a Systemic Th1 Bias
Ge Wang, Fen He, Yunlong Xu, Yuwei Zhang, Xiao Wang, Chunhua Zhou, Yihong Huang, Juntao Zou
Premotor Diagnosis of Parkinson’s Disease
Heinz Reichmann
Clinical Significance of REM Sleep Behavior Disorders and Other Non-motor Symptoms of Parkinsonism
Hong Jin1, Jin-Ru Zhang1, Yun Shen1, Chun-Feng Liu1,2
Crocetin Potentiates Neurite Growth in Hippocampal Neurons and Facilitates Functional Recovery in Rats with Spinal Cord Injury
Xiqian Wang1, Xiejia Jiao1, Zhonghao Liu1, Yixin Li2
Economic “Activity-Silent” Synaptic Mechanisms of Working Memory
Xiao Lin3, Ying Han3, Peng Li1, Le Shi1, Lin Lu1,2,3
Tiny But Mighty: Promising Roles of MicroRNAs in the Diagnosis and Treatment of Parkinson’s Disease
Ying Wang1,2, Zhaofei Yang1,2, Weidong Le1,2,3
MiR-30a Positively Regulates the Inflammatory Response of Microglia in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
Xue Fang, Dingya Sun, Zhihong Wang, Zhongwang Yu, Weili Liu, Yingyan Pu, Dan Wang, Aijun Huang, Mingdong Liu, Zhenghua Xiang, Cheng He, Li Cao
Transcriptome Sequencing Reveals Astrocytes as a Therapeutic Target in Heat-Stroke
Bing Niu, Tao Zhang, Huaiqiang Hu, Bingzhen Cao
A Fiber Tractography Study of Social-Emotional Related Fiber Tracts in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder
Yun Li, Hui Fang, Wenming Zheng, Lu Qian, Yunhua Xiao, Qiaorong Wu, Chen Chang, Chaoyong Xiao, Kangkang Chu, Xiaoyan Ke
Combining Human and Rodent Genetics to Identify New Analgesics
Alban Latremoliere, Michael Costigan
Tau-Induced Ca2+/Calmodulin-Dependent Protein Kinase-IV Activation Aggravates Nuclear Tau Hyperphosphorylation
Yu-Ping Wei, Jin-Wang Ye, Xiong Wang, Li-Ping Zhu, Qing-Hua Hu, Qun Wang, Dan Ke, Qing Tian, Jian-Zhi Wang
Modeling Pain Using fMRI: From Regions to Biomarkers
Marianne C. Reddan, Tor D. Wager
Involvement of NF-κB and the CX3CR1 Signaling Network in Mechanical Allodynia Induced by Tetanic Sciatic Stimulation
Zhe-Chen Wang, Li-Hong Li, Chao Bian, Liu Yang, Ning Lv, Yu-Qiu Zhang
Somatosensory Neuron Typing with High-Coverage Single-Cell RNA Sequencing and Functional Analysis OPEN ACCESS
Changlin Li, Sashuang Wang, Yan Chen, Xu Zhang
Sex-Dependent Glial Signaling in Pathological Pain: Distinct Roles of Spinal Microglia and Astrocytes
Gang Chen, Xin Luo, M. Yawar Qadri, Temugin Berta, Ru-Rong Ji
Inflammatory Changes in Paravertebral Sympathetic Ganglia in Two Rat Pain Models
Ai-Ling Li, Jing-Dong Zhang, Wenrui Xie, Judith A. Strong, Jun-Ming Zhang
Region-Specific Iron Measured by MRI as a Biomarker for Parkinson’s Disease
Xiaojun Guan, Xiaojun Xu, Minming Zhang
Investigation of Pain Mechanisms by Calcium Imaging Approaches OPEN ACCESS
Michael Anderson, Qin Zheng, Xinzhong Dong
Empathy for Distress in Humans and Rodents
Jun Chen
Spinal Circuits Transmitting Mechanical Pain and Itch OPEN ACCESS
Bo Duan, Longzhen Cheng, Qiufu Ma
Cortical Representation of Pain and Touch: Evidence from Combined Functional Neuroimaging and Electrophysiology in Non-human Primates
Li Min Chen
Proteomic Analysis of the Hippocampus in Mouse Models of Trigeminal Neuralgia and Inescapable Shock-Induced Depression
Qing-Huan Guo, Qing-He Tong, Ning Lu, Hong Cao, Liu Yang, Yu-Qiu Zhang
Expression and Role of Voltage-Gated Sodium Channels in Human Dorsal Root Ganglion Neurons with Special Focus on Nav1.7, Species Differences, and Regulation by Paclitaxel OPEN ACCESS
Wonseok Chang, Temugin Berta, Yong Ho Kim, Sanghoon Lee, Seok-Yong Lee, Ru-Rong Ji
Chemokine Receptor CXCR3 in the Spinal Cord Contributes to Chronic Itch in Mice
Peng-Bo Jing, De-Li Cao, Si-Si Li, Meixuan Zhu, Xue-Qiang Bai, Xiao-Bo Wu, Yong-Jing Gao
Modulation of Pain and Itch by Spinal Glia
Makoto Tsuda
TNF-α/TNFR1 Signaling is Required for the Full Expression of Acute and Chronic Itch in Mice via Peripheral and Central Mechanisms
Xiuhua Miao• Ya Huang• Teng-Teng Liu• Ran Guo• Bing Wang• Xue-Long Wang• Li-Hua Chen• Yan Zhou• Ru-Rong Ji• Tong Liu
Spinal Mechanisms of Itch Transmission
Devin M. Barry• Admire Munanairi• Zhou-Feng Chen
Genetic Analysis of FBXO2, FBXO6, FBXO12, and FBXO41 Variants in Han Chinese Patients with Sporadic Parkinson’s Disease
Lamei Yuan• Zhi Song• Xiong Deng• Zhijian Yang• Yan Yang• Yi Guo• Hongwei Lu• Hao Deng
Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor: A Potential Therapeutic Agent for Parkinson’s Disease
Tingting Tang, Yong Li, Qian Jiao, Xixun Du, Hong Jiang
Spinal CCL2 Promotes Central Sensitization, Long-Term Potentiation, and Inflammatory Pain via CCR2: Further Insights into Molecular, Synaptic, and Cellular Mechanisms
Rou-Gang Xie• Yong-Jing Gao• Chul-Kyu Park• Ning Lu• Ceng Luo• Wen-Ting Wang• Sheng-Xi Wu• Ru-Rong Ji
 
Copyright © 2005-2017 Neuroscience Bulletin All Rights Reserved.
您是第 位访问者,欢迎!
Shanghai ICP #05033115