Advanced Online Publication
 
Cyproheptadine Regulates Pyramidal Neuron Excitability in Mouse Medial Prefrontal Cortex
Yan-Lin He• Kai Wang• Qian-Ru Zhao• Yan-Ai Mei
GFAP-Positive Progenitor Cell Production is Concentrated in Specific Encephalic Regions in Young Adult Mice
Zhibao Guo• Yingying Su• Huifang Lou
Rat Cerebrospinal Fluid Treatment Method through Cisterna Cerebellomedullaris Injection
Thainá Garbino dos Santos• Mery Stéfani Leivas Pereira• Diogo Losch Oliveira
Development of an Autism Subtyping Questionnaire Based on Social Behaviors
Fan-Chao Meng• Xin-Jie Xu• Tian-Jia Song• Xiao-Jing Shou• Xiao-Li Wang• Song-Ping Han• Ji-Sheng Han• Rong Zhang
ZNF804A Variation May Affect Hippocampal-Prefrontal Resting-State Functional Connectivity in Schizophrenic and Healthy Individuals
Yuyanan Zhang• Hao Yan• Jinmin Liao• Hao Yu• Sisi Jiang• Qi Liu• Dai Zhang• Weihua Yue
Vernier But Not Grating Acuity Contributes to an Early Stage of Visual Word Processing
Yufei Tan• Xiuhong Tong• Wei Chen• Xuchu Weng• Sheng He• Jing Zhao
Up-Regulation of Akt and Nav1.8 in BmK I-Induced Pain
Guokun Zhou• Yunlu Jiao• You Zhou• Shichao Qin• Jie Tao• Feng Jiang• Zhi-Yong Tan• Yong-Hua Ji
Opposite Interplay Between the Canonical WNT/β-Catenin Pathway and PPAR Gamma: A Potential Therapeutic Target in Gliomas
Alexandre Vallée• Yves Lecarpentier• Rémy Guillevin• Jean-Noël Vallée
Dopamine D4 Receptor Gene Associated with the Frontal-Striatal-Cerebellar Loop in Children with ADHD: A Resting-State fMRI Study
Andan Qian• Xin Wang• Huiru Liu• Jiejie Tao• Jiejie Zhou• Qiong Ye• Jiance Li• Chuang Yang• Jingliang Cheng• Ke Zhao• Meihao Wang
Biophotonic Activity and Transmission Mediated by Mutual Actions of Neurotransmitters are Involved in the Origin and Altered States of Consciousness
Weitai Chai• Zhengrong Han• Zhuo Wang• Zehua Li• Fangyan Xiao• Yan Sun• Yanfeng Dai• Rendong Tang• Jiapei Dai
A Mouse Model of Alzheimer’s Disease with Transplanted Stem-Cell-Derived Human Neurons
Yuankai Zhu• Hong Zhang
CLOCK rs1801260 Polymorphism is Associated with Susceptibility to Parkinson’s Disease in a Chinese Population
Fan Lou • Ming Li • Yan Ren • Xiao-Guang Luo • Na Liu • Xiaohong Li
Tiny But Mighty: Promising Roles of MicroRNAs in the Diagnosis and Treatment of Parkinson’s Disease
Ying Wang• Zhaofei Yang• Weidong Le
A Fiber Tractography Study of Social-Emotional Related Fiber Tracts in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder
Yun Li• Hui Fang• Wenming Zheng• Lu Qian• Yunhua Xiao• Qiaorong Wu• Chen Chang• Chaoyong Xiao• Kangkang Chu• Xiaoyan Ke
 
Copyright © 2005-2018 Neuroscience Bulletin All Rights Reserved.
您是第 位访问者,欢迎!
Shanghai ICP #05033115