Advanced Online Publication
 
Effects of Ketamine on Basal Gamma Band Oscillation and Sensory Gating in Prefrontal Cortex of Awake Rats
Renli Qi• Jinghui Li• Xujun Wu• Xin Geng• Nanhui Chen• Hualin Yu
Iron, Dopamine, and α-Synuclein Interactions in at-Risk Dopaminergic Neurons in Parkinson’s Disease
Ning Song• Junxia Xie
Inhibition of KLF7-Targeting MicroRNA 146b Promotes Sciatic Nerve Regeneration
Wen-Yuan Li• Wei-Ting Zhang• Yong-Xia Cheng• Yan-Cui Liu• Feng-Guo Zhai• Ping Sun• Hui-Ting Li• Ling-Xiao Deng• Xiao-Feng Zhu• Ying Wang
Recent Progress in Understanding the Mechanisms of Pain and Itch: the Second Special Issue
Ru-Rong Ji
Intervention Effect of Repetitive TMS on Behavioral Adjustment After Error Commission in Long-Term Methamphetamine Addicts: Evidence From a Two-Choice Oddball Task
Qiongdan Liang• Jia Lin• Jiemin Yang• Xiang Li• Yijiang Chen• Xianxin Meng• Jiajin Yuan
Differential Inhibition of Nav1.7 and Neuropathic Pain by Hybridoma-Produced and Recombinant Monoclonal Antibodies that Target Nav1.7
Sangsu Bang• Jiho Yoo• Xingrui Gong• Di Liu• Qingjian Han• Xin Luo• Wonseok Chang• Gang Chen• Sang-Taek Im• Yong Ho Kim• Judith A. Strong• Ma-Zhong Zhang• Jun-Ming Zhang• Seok-Yong Lee• Ru-Rong Ji
The Role of Synapsins in Neurological Disorders
Fatima Javed Mirza• Saadia Zahid
Update on Molecular Imaging in Parkinson’s Disease
Zhen-Yang Liu• Feng-Tao Liu• Chuan-Tao Zuo• James B. Koprich• Jian Wang
Regulation of Pain and Itch by TRP Channels
Carlene Moore• Rupali Gupta• Sven-Eric Jordt• Yong Chen• Wolfgang B. Liedtke
Super-Resolution Track-Density Imaging Reveals Fine Anatomical Features in Tree Shrew Primary Visual Cortex and Hippocampus
Jian-Kun Dai• Shu-Xia Wang• Dai Shan• Hai-Chen Niu• Hao Lei
Unraveling the Mechanisms of Memory Extinction
Shao-Ling Han• Tian-Le Xu
Peripheral Leptin Signaling Mediates Formalin-Induced Nociception
Zhi-Jing Hu• Wei Han• Chang-Qing Cao• Qi-Liang Mao-Ying• Wen-Li Mi• Yan-Qing Wang
Correction to: Gender difference in acquired seizure susceptibility in adult rats after early complex febrile seizures
Yun-Jian Dai• Zheng-Hao Xu• Bo Feng• Ceng-Lin Xu• Hua-Wei Zhao• Deng-Chang Wu• Wei-Wei Hu• Zhong Chen
Membrane Aging as the Real Culprit of Alzheimer’s Disease: Modification of a Hypothesis
Qiujian Yu• Chunjiu Zhong
Mutations of N-Methyl-D-Aspartate Receptor Subunits in Epilepsy
Xing-Xing Xu• Jian-Hong Luo
Radio Electric Asymmetric Conveyer Technology Modulates Neuroinflammation in a Mouse Model of Neurodegeneration
Maria Antonietta Panaro• Alessandra Aloisi• Giuseppe Nicolardi• Dario Domenico Lofrumento• Francesco De Nuccio• Velia La Pesa• Antonia Cianciulli• Rosaria Rinaldi• Rosa Calvello• Vania Fontani• Salvatore Rinaldi
Neurocognitive Graphs of First-Episode Schizophrenia and Major Depression Based on Cognitive Features
Sugai Liang• Roberto Vega• Xiangzhen Kong• Wei Deng• Qiang Wang• Xiaohong Ma• Mingli Li• Xun Hu• Andrew J. Greenshaw• Russell Greiner• Tao Li
Volumetric Changes in Hippocampal Subregions and Memory Performance in Mesial Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal Sclerosis
Caihong Ji• Lujia Zhu• Cong Chen• Shuang Wang• Leilei Zheng• Hong Li
Melatonin Augments the Effects of Fluoxetine on Depression-Like Behavior and Hippocampal BDNF–TrkB Signaling
Kun Li• Si Shen• Yu-Tian Ji• Xu-Yun Li• Li-San Zhang• Xiao-Dong Wang
Prepulse Inhibition of Auditory Cortical Responses in the Caudolateral Superior Temporal Gyrus in Macaca mulatta
Zuyue Chen• Lauri Parkkonen• Jingkuan Wei• Jin-Run Dong• Yuanye Ma• Synnöve Carlson
Functional Investigation of a GRIN2A Variant Associated with Rolandic Epilepsy
Xing-Xing Xu• Xiao-Rong Liu• Cui-Ying Fan• Jin-Xing Lai• Yi-Wu Shi• Wei Yang• Tao Su• Jun-Yu Xu• Jian-Hong Luo• Wei-Ping Liao
A Mouse Model of Alzheimer’s Disease with Transplanted Stem-Cell-Derived Human Neurons
Yuankai Zhu• Hong Zhang
Potassium Channels: A Potential Therapeutic Target for Parkinson’s Disease
Xiaoyan Chen• Bao Xue• Jun Wang• Haixia Liu• Limin Shi• Junxia Xie
An Efficient and Reliable Assay for Investigating the Effects of Hypoxia/Anoxia on Drosophila
Yiling Xia• Wangchao Xu• Shiquan Meng• Nastasia K. H. Lim• Wenan Wang• Fu-De Huang
Akt Inhibitor Perifosine Prevents Epileptogenesis in a Rat Model of Temporal Lobe Epilepsy
Feng Zhu1, Jiejing Kai1,2, Linglin Chen1,2, Meiling Wu1, Jingyin Dong1, Qingmei Wang1,2, Ling-Hui Zeng1,2
CLOCK rs1801260 Polymorphism is Associated with Susceptibility to Parkinson’s Disease in a Chinese Population
Fan Lou, Ming Li, Yan Ren, Xiao-Guang Luo, Na Liu, Xiaohong Li
Tiny But Mighty: Promising Roles of MicroRNAs in the Diagnosis and Treatment of Parkinson’s Disease
Ying Wang1,2, Zhaofei Yang1,2, Weidong Le1,2,3
A Fiber Tractography Study of Social-Emotional Related Fiber Tracts in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder
Yun Li, Hui Fang, Wenming Zheng, Lu Qian, Yunhua Xiao, Qiaorong Wu, Chen Chang, Chaoyong Xiao, Kangkang Chu, Xiaoyan Ke
Combining Human and Rodent Genetics to Identify New Analgesics
Alban Latremoliere, Michael Costigan
Tau-Induced Ca2+/Calmodulin-Dependent Protein Kinase-IV Activation Aggravates Nuclear Tau Hyperphosphorylation
Yu-Ping Wei, Jin-Wang Ye, Xiong Wang, Li-Ping Zhu, Qing-Hua Hu, Qun Wang, Dan Ke, Qing Tian, Jian-Zhi Wang
Modeling Pain Using fMRI: From Regions to Biomarkers
Marianne C. Reddan, Tor D. Wager
Involvement of NF-κB and the CX3CR1 Signaling Network in Mechanical Allodynia Induced by Tetanic Sciatic Stimulation
Zhe-Chen Wang, Li-Hong Li, Chao Bian, Liu Yang, Ning Lv, Yu-Qiu Zhang
Somatosensory Neuron Typing with High-Coverage Single-Cell RNA Sequencing and Functional Analysis OPEN ACCESS
Changlin Li, Sashuang Wang, Yan Chen, Xu Zhang
Sex-Dependent Glial Signaling in Pathological Pain: Distinct Roles of Spinal Microglia and Astrocytes
Gang Chen, Xin Luo, M. Yawar Qadri, Temugin Berta, Ru-Rong Ji
Inflammatory Changes in Paravertebral Sympathetic Ganglia in Two Rat Pain Models
Ai-Ling Li, Jing-Dong Zhang, Wenrui Xie, Judith A. Strong, Jun-Ming Zhang
Investigation of Pain Mechanisms by Calcium Imaging Approaches OPEN ACCESS
Michael Anderson, Qin Zheng, Xinzhong Dong
Empathy for Distress in Humans and Rodents
Jun Chen
Spinal Circuits Transmitting Mechanical Pain and Itch OPEN ACCESS
Bo Duan, Longzhen Cheng, Qiufu Ma
Cortical Representation of Pain and Touch: Evidence from Combined Functional Neuroimaging and Electrophysiology in Non-human Primates
Li Min Chen
Proteomic Analysis of the Hippocampus in Mouse Models of Trigeminal Neuralgia and Inescapable Shock-Induced Depression
Qing-Huan Guo, Qing-He Tong, Ning Lu, Hong Cao, Liu Yang, Yu-Qiu Zhang
Expression and Role of Voltage-Gated Sodium Channels in Human Dorsal Root Ganglion Neurons with Special Focus on Nav1.7, Species Differences, and Regulation by Paclitaxel OPEN ACCESS
Wonseok Chang, Temugin Berta, Yong Ho Kim, Sanghoon Lee, Seok-Yong Lee, Ru-Rong Ji
Chemokine Receptor CXCR3 in the Spinal Cord Contributes to Chronic Itch in Mice
Peng-Bo Jing, De-Li Cao, Si-Si Li, Meixuan Zhu, Xue-Qiang Bai, Xiao-Bo Wu, Yong-Jing Gao
Modulation of Pain and Itch by Spinal Glia
Makoto Tsuda
TNF-α/TNFR1 Signaling is Required for the Full Expression of Acute and Chronic Itch in Mice via Peripheral and Central Mechanisms
Xiuhua Miao• Ya Huang• Teng-Teng Liu• Ran Guo• Bing Wang• Xue-Long Wang• Li-Hua Chen• Yan Zhou• Ru-Rong Ji• Tong Liu
Spinal Mechanisms of Itch Transmission
Devin M. Barry• Admire Munanairi• Zhou-Feng Chen
Spinal CCL2 Promotes Central Sensitization, Long-Term Potentiation, and Inflammatory Pain via CCR2: Further Insights into Molecular, Synaptic, and Cellular Mechanisms
Rou-Gang Xie• Yong-Jing Gao• Chul-Kyu Park• Ning Lu• Ceng Luo• Wen-Ting Wang• Sheng-Xi Wu• Ru-Rong Ji
 
Copyright © 2005-2018 Neuroscience Bulletin All Rights Reserved.
您是第 位访问者,欢迎!
Shanghai ICP #05033115