Advanced Online Publication
 
Impaired Face Perception in Individuals with Autism Spectrum Disorder: Insights on Diagnosis and Treatment
Taiyong Bi• Fang Fang
Neurocognitive Graphs of First-Episode Schizophrenia and Major Depression Based on Cognitive Features
Sugai Liang• Roberto Vega• Xiangzhen Kong• Wei Deng• Qiang Wang• Xiaohong Ma• Mingli Li• Xun Hu• Andrew J. Greenshaw• Russell Greiner• Tao Li
Volumetric Changes in Hippocampal Subregions and Memory Performance in Mesial Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal Sclerosis
Caihong Ji• Lujia Zhu• Cong Chen• Shuang Wang• Leilei Zheng• Hong Li
Melatonin Augments the Effects of Fluoxetine on Depression-Like Behavior and Hippocampal BDNF–TrkB Signaling
Kun Li• Si Shen• Yu-Tian Ji• Xu-Yun Li• Li-San Zhang• Xiao-Dong Wang
Prepulse Inhibition of Auditory Cortical Responses in the Caudolateral Superior Temporal Gyrus in Macaca mulatta
Zuyue Chen• Lauri Parkkonen• Jingkuan Wei• Jin-Run Dong• Yuanye Ma• Synnöve Carlson
Functional Investigation of a GRIN2A Variant Associated with Rolandic Epilepsy
Xing-Xing Xu• Xiao-Rong Liu• Cui-Ying Fan• Jin-Xing Lai• Yi-Wu Shi• Wei Yang• Tao Su• Jun-Yu Xu• Jian-Hong Luo• Wei-Ping Liao
A Mouse Model of Alzheimer’s Disease with Transplanted Stem-Cell-Derived Human Neurons
Yuankai Zhu• Hong Zhang
Mapping the Information Trace in Local Field Potentials by a Computational Method of Two-Dimensional Time-Shifting Synchronization Likelihood Based on Graphic Processing Unit Acceleration
Zi-Fang Zhao• Xue-Zhu Li• You Wan
Potassium Channels: A Potential Therapeutic Target for Parkinson’s Disease
Xiaoyan Chen• Bao Xue• Jun Wang• Haixia Liu• Limin Shi• Junxia Xie
An Efficient and Reliable Assay for Investigating the Effects of Hypoxia/Anoxia on Drosophila
Yiling Xia• Wangchao Xu• Shiquan Meng• Nastasia K. H. Lim• Wenan Wang• Fu-De Huang
Association of MSI2 Gene Polymorphism with Age-at-Onset of Schizophrenia in a Chinese Population
Zhi-Lin Luan• Xiao-Hui Cui• Hu Xu• He-Yuan Lu• Yu-Yuan Li• Tian-Lan Lu• Dai Zhang
Role of the Hippocampus in Distinct Memory Traces: Timing of Match and Mismatch Enhancement Revealed by Intracranial Recording
Bing Ni• Ruijie Wu• Tao Yu• Hongwei Zhu• Yongjie Li• Zuxiang Liu
Neurons with Multiple Axons Have Functional Axon Initial Segments
Yu Guo1, Zhuo Liu1,2, Yi-kun Chen1, Zhen Chai1, Chen Zhou1, Yan Zhang1
Drosophila Studies on Autism Spectrum Disorders
Yao Tian, Zi Chao Zhang, Junhai Han
Akt Inhibitor Perifosine Prevents Epileptogenesis in a Rat Model of Temporal Lobe Epilepsy
Feng Zhu1, Jiejing Kai1,2, Linglin Chen1,2, Meiling Wu1, Jingyin Dong1, Qingmei Wang1,2, Ling-Hui Zeng1,2
CLOCK rs1801260 Polymorphism is Associated with Susceptibility to Parkinson’s Disease in a Chinese Population
Fan Lou, Ming Li, Yan Ren, Xiao-Guang Luo, Na Liu, Xiaohong Li
MEMOIR: A Novel System for Neural Lineage Tracing
Zhifu Wang1,2,3, Jianhong Zhu1,2,3
Immunopotentiator Thymosin Alpha-1 Promotes Neurogenesis and Cognition in the Developing Mouse via a Systemic Th1 Bias
Ge Wang, Fen He, Yunlong Xu, Yuwei Zhang, Xiao Wang, Chunhua Zhou, Yihong Huang, Juntao Zou
Crocetin Potentiates Neurite Growth in Hippocampal Neurons and Facilitates Functional Recovery in Rats with Spinal Cord Injury
Xiqian Wang1, Xiejia Jiao1, Zhonghao Liu1, Yixin Li2
Economic “Activity-Silent” Synaptic Mechanisms of Working Memory
Xiao Lin3, Ying Han3, Peng Li1, Le Shi1, Lin Lu1,2,3
Tiny But Mighty: Promising Roles of MicroRNAs in the Diagnosis and Treatment of Parkinson’s Disease
Ying Wang1,2, Zhaofei Yang1,2, Weidong Le1,2,3
MiR-30a Positively Regulates the Inflammatory Response of Microglia in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
Xue Fang, Dingya Sun, Zhihong Wang, Zhongwang Yu, Weili Liu, Yingyan Pu, Dan Wang, Aijun Huang, Mingdong Liu, Zhenghua Xiang, Cheng He, Li Cao
Transcriptome Sequencing Reveals Astrocytes as a Therapeutic Target in Heat-Stroke
Bing Niu, Tao Zhang, Huaiqiang Hu, Bingzhen Cao
A Fiber Tractography Study of Social-Emotional Related Fiber Tracts in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder
Yun Li, Hui Fang, Wenming Zheng, Lu Qian, Yunhua Xiao, Qiaorong Wu, Chen Chang, Chaoyong Xiao, Kangkang Chu, Xiaoyan Ke
Combining Human and Rodent Genetics to Identify New Analgesics
Alban Latremoliere, Michael Costigan
Tau-Induced Ca2+/Calmodulin-Dependent Protein Kinase-IV Activation Aggravates Nuclear Tau Hyperphosphorylation
Yu-Ping Wei, Jin-Wang Ye, Xiong Wang, Li-Ping Zhu, Qing-Hua Hu, Qun Wang, Dan Ke, Qing Tian, Jian-Zhi Wang
Modeling Pain Using fMRI: From Regions to Biomarkers
Marianne C. Reddan, Tor D. Wager
Involvement of NF-κB and the CX3CR1 Signaling Network in Mechanical Allodynia Induced by Tetanic Sciatic Stimulation
Zhe-Chen Wang, Li-Hong Li, Chao Bian, Liu Yang, Ning Lv, Yu-Qiu Zhang
Somatosensory Neuron Typing with High-Coverage Single-Cell RNA Sequencing and Functional Analysis OPEN ACCESS
Changlin Li, Sashuang Wang, Yan Chen, Xu Zhang
Sex-Dependent Glial Signaling in Pathological Pain: Distinct Roles of Spinal Microglia and Astrocytes
Gang Chen, Xin Luo, M. Yawar Qadri, Temugin Berta, Ru-Rong Ji
Inflammatory Changes in Paravertebral Sympathetic Ganglia in Two Rat Pain Models
Ai-Ling Li, Jing-Dong Zhang, Wenrui Xie, Judith A. Strong, Jun-Ming Zhang
Investigation of Pain Mechanisms by Calcium Imaging Approaches OPEN ACCESS
Michael Anderson, Qin Zheng, Xinzhong Dong
Empathy for Distress in Humans and Rodents
Jun Chen
Spinal Circuits Transmitting Mechanical Pain and Itch OPEN ACCESS
Bo Duan, Longzhen Cheng, Qiufu Ma
Cortical Representation of Pain and Touch: Evidence from Combined Functional Neuroimaging and Electrophysiology in Non-human Primates
Li Min Chen
Proteomic Analysis of the Hippocampus in Mouse Models of Trigeminal Neuralgia and Inescapable Shock-Induced Depression
Qing-Huan Guo, Qing-He Tong, Ning Lu, Hong Cao, Liu Yang, Yu-Qiu Zhang
Expression and Role of Voltage-Gated Sodium Channels in Human Dorsal Root Ganglion Neurons with Special Focus on Nav1.7, Species Differences, and Regulation by Paclitaxel OPEN ACCESS
Wonseok Chang, Temugin Berta, Yong Ho Kim, Sanghoon Lee, Seok-Yong Lee, Ru-Rong Ji
Chemokine Receptor CXCR3 in the Spinal Cord Contributes to Chronic Itch in Mice
Peng-Bo Jing, De-Li Cao, Si-Si Li, Meixuan Zhu, Xue-Qiang Bai, Xiao-Bo Wu, Yong-Jing Gao
Modulation of Pain and Itch by Spinal Glia
Makoto Tsuda
TNF-α/TNFR1 Signaling is Required for the Full Expression of Acute and Chronic Itch in Mice via Peripheral and Central Mechanisms
Xiuhua Miao• Ya Huang• Teng-Teng Liu• Ran Guo• Bing Wang• Xue-Long Wang• Li-Hua Chen• Yan Zhou• Ru-Rong Ji• Tong Liu
Spinal Mechanisms of Itch Transmission
Devin M. Barry• Admire Munanairi• Zhou-Feng Chen
Spinal CCL2 Promotes Central Sensitization, Long-Term Potentiation, and Inflammatory Pain via CCR2: Further Insights into Molecular, Synaptic, and Cellular Mechanisms
Rou-Gang Xie• Yong-Jing Gao• Chul-Kyu Park• Ning Lu• Ceng Luo• Wen-Ting Wang• Sheng-Xi Wu• Ru-Rong Ji
 
Copyright © 2005-2017 Neuroscience Bulletin All Rights Reserved.
您是第 位访问者,欢迎!
Shanghai ICP #05033115