Most Read


The Risk and Prevention of Novel Coronavirus Pneumonia Infections Among Inpatients in Psychiatric Hospitals
Yuncheng Zhu • Liangliang Chen • Haifeng Ji • Maomao Xi • Yiru Fang • Yi Li [SpringerLink]

An Overview of Autism Spectrum Disorder, Heterogeneity and Treatment Options OPEN ACCESS
Anne Masi • Marilena M. DeMayo • Nicholas Glozier • Adam J. Guastella [SpringerLink]

Pharmacological Modulation of Vagal Nerve Activity in Cardiovascular Diseases
Longzhu Liu • Ming Zhao • Xiaojiang Yu • Weijin Zang [SpringerLink]

Gene Editing to the Rescue: Reversal of Social Deficits Associated with MECP2 Duplication
Zi-Xian Yu • Dan-Yang Wang • Xiao-Hong Xu [SpringerLink]

Regulation of Pain and Itch by TRP Channels
Carlene Moore • Rupali Gupta • Sven-Eric Jordt • Yong Chen • Wolfgang B. Liedtke [SpringerLink]

Spinal Circuits Transmitting Mechanical Pain and Itch
Bo Duan • Longzhen Cheng • Qiufu Ma [SpringerLink]

Neuronal Network Dissection with Neurotropic Virus Tracing
Xiaoping Rao • Jie Wang [SpringerLink]

Whole-Brain Monosynaptic Inputs to Hypoglossal Motor Neurons in Mice
Han Guo• Xiang-Shan Yuan • Ji-Chuan Zhou • Hui Chen • Shan-Qun Li  • Wei-Min Qu • Zhi-Li Huang [SpringerLink]

The Immune System, Cytokines, and Biomarkers in Autism Spectrum Disorder OPEN ACCESS
Anne Masi • Nicholas Glozier • Russell Dale • Adam J. Guastella [SpringerLink]

Overexpression of Purinergic P2X4 Receptors in Hippocampus Rescues Memory Impairment in Rats with Type 2 Diabetes
Ping-An Zhang • Qian Sun • Yong-Chang Li • Rui-Xia Weng • Rui Wu • Hong-Hong Zhang• Guang-Yin Xu [SpringerLink]