Most Read


The Risk and Prevention of Novel Coronavirus Pneumonia Infections Among Inpatients in Psychiatric Hospitals
Yuncheng Zhu 1 • Liangliang Chen 2 • Haifeng Ji 2 • Maomao Xi 3 • Yiru Fang 1,5,6 • Yi Li 4[SpringerLink]

An Overview of Autism Spectrum Disorder, Heterogeneity and Treatment Options OPEN ACCESS
Anne Masi1 • Marilena M. DeMayo1 • Nicholas Glozier1 • Adam J. Guastella1[SpringerLink]

Pharmacological Modulation of Vagal Nerve Activity in Cardiovascular Diseases
Longzhu Liu • Ming Zhao • Xiaojiang Yu • Weijin Zang*[SpringerLink]

Gene Editing to the Rescue: Reversal of Social Deficits Associated with MECP2 Duplication
Zi-Xian Yu 1,2,3 • Dan-Yang Wang 1,2,3 • Xiao-Hong Xu 1,3[SpringerLink]

Regulation of Pain and Itch by TRP Channels
Carlene Moore1 • Rupali Gupta1 • Sven-Eric Jordt2 • Yong Chen1,* • Wolfgang B. Liedtke1,2,*[SpringerLink]

Spinal Circuits Transmitting Mechanical Pain and Itch
Bo Duan1,* • Longzhen Cheng2,* • Qiufu Ma3,*[SpringerLink]

Neuronal Network Dissection with Neurotropic Virus Tracing
Xiaoping Rao 1 • Jie Wang 1,2[SpringerLink]

Whole-Brain Monosynaptic Inputs to Hypoglossal Motor Neurons in Mice
Han Guo 1,3 • Xiang-Shan Yuan 1,2 • Ji-Chuan Zhou 1 • Hui Chen 1 • Shan-Qun Li 3 • Wei-Min Qu 1 • Zhi-Li Huang 1[SpringerLink]

The Immune System, Cytokines, and Biomarkers in Autism Spectrum Disorder OPEN ACCESS
Anne Masi1 • Nicholas Glozier1 • Russell Dale2 • Adam J. Guastella1[SpringerLink]

Overexpression of Purinergic P2X4 Receptors in Hippocampus Rescues Memory Impairment in Rats with Type 2 Diabetes
Ping-An Zhang 1,2 • Qian Sun 1 • Yong-Chang Li 1 • Rui-Xia Weng 3 • Rui Wu 1 • Hong-Hong Zhang 3 • Guang-Yin Xu 1,2[SpringerLink]