Volume 38, Issue 9, September, 2022


Original Articles

Early Diagnosis of Bipolar Disorder Coming Soon: Application of an Oxidative Stress Injury Biomarker (BIOS) Model
Zhiang Niu1 • Xiaohui Wu1 • Yuncheng Zhu1,2 • Lu Yang1 • Yifan Shi1 • Yun Wang1 • Hong Qiu3 • Wenjie Gu3 • Yina Wu1 • Xiangyun Long4 • Zheng Lu4 • Shaohua Hu5 • Zhijian Yao6 • Haichen Yang7 • Tiebang Liu7 • Yong Xia8 • Zhiyu Chen8 • Jun Chen1 • Yiru Fang1,9,10
2022, 38(9):979–991   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Altered Retinal Dopamine Levels in a Melatonin-proficient Mouse Model of Form-deprivation Myopia
Kang-Wei Qian1 • Yun-Yun Li1,4 • Xiao-Hua Wu1,2 • Xue Gong1 • Ai-Lin Liu1 • Wen-Hao Chen1 • Zhe Yang1 • Ling-Jie Cui1 • Yun-Feng Liu1 • Yuan-Yuan Ma1 • Chen-Xi Yu1 • Furong Huang3 • Qiongsi Wang3 • Xiangtian Zhou3 • Jia Qu3 • Yong-Mei Zhong1 • Xiong-Li Yang1 • Shi-Jun Weng1
2022, 38(9):992–1006   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Pathological Networks Involving Dysmorphic Neurons in Type II Focal Cortical Dysplasia
Yijie Shao1,2 • Qianqian Ge1 • Jiachao Yang1 • Mi Wang1 • Yu Zhou1 • Jin-Xin Guo3 • Mengyue Zhu1 • Jiachen Shi1 • Yiqi Hu1 • Li Shen3,4,5 • Zhong Chen6,7 • Xiao-Ming Li8,9 • Jun-Ming Zhu2 • Jianmin Zhang2 • Shumin Duan1 • Jiadong Chen1
2022, 38(9):1007–1024   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Naturally-Occurring Antibodies Against Bim are Decreased in Alzheimer’s Disease and Attenuate AD-type Pathology in a Mouse Model
Jie-Ming Jian1 • Dong-Yu Fan1,2 • Ding-Yuan Tian1 • Yuan Cheng1 • Pu-Yang Sun1 • Cheng-Rong Tan1 • Gui-Hua Zeng1 • Chen-Yang He1 • Ye-Ran Wang1 • Jie Zhu1 • Xiu-Qing Yao3 • Yan-Jiang Wang1,4,5 • Yu-Hui Liu1
2022, 38(9):1025–1040   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Activation of Dopamine D2 Receptors Alleviates Neuronal Hyperexcitability in the Lateral Entorhinal Cortex via Inhibition of HCN Current in a Rat Model of Chronic Inflammatory Pain
Shi-Hao Gao1,3 • Yong Tao1 • Yang Zhu1 • Hao Huang1 • Lin-Lin Shen2 • Chang-Yue Gao1
2022, 38(9):1041–1056   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Method

Feature-based Quality Assessment of Middle Cerebral Artery Occlusion Using 18F-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography
Wuxian He1 • Hongtu Tang2 • Jia Li2 • Chenze Hou1 • Xiaoyan Shen4 • Chenrui Li1 • Huafeng Liu5,6 • Weichuan Yu1,3
2022, 38(9):1057–1068   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Reviews

Advances in the Immunotherapeutic Potential of Isocitrate Dehydrogenase Mutations in Glioma
Feng Tang1 • Zhiyong Pan1 • Yi Wang2 • Tian Lan1 • Mengyue Wang2 • Fengping Li1 • Wei Quan1 • Zhenyuan Liu1 • Zefen Wang2 • Zhiqiang Li1
2022, 38(9):1069–1084   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Cognitive Impairment in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus
Haoyun Xiao1,2 • Fan Hu3 • Jing Ding4 • Zheng Ye1
2022, 38(9):1085–1096   [ Abstract]   [ SpringerLink]

The Brain Connectome for Chinese Reading
Wanwan Guo1,2 • Shujie Geng1,2 • Miao Cao1,2 • Jianfeng Feng1,2
2022, 38(9):1097–1113   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Research Highlights

Sleep to Survive Predators
Mattia Aime1,2 • Antoine R. Adamantidis1,2
2022, 38(9):1114–1116   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Monitoring the Activity of Astrocytes in Learning and Memory
Jian-Lin Wu1 · Tian-Ming Gao1
2022, 38(9):1117–1120   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Corrections

Correction: Cognitive Impairment in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus
Haoyun Xiao1,2 · Fan Hu3 · Jing Ding4 · Zheng Ye1
2022, 38(9):1121–1122   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Correction: Inhibition of HIPK3 by AST487 Ameliorates Mutant HTT-Induced Neurotoxicity and Apoptosis via Enhanced Autophagy
Xiaodan Zhang1 · Xue Wen1 · Ismael Al‑Ramahi2,3 · Juan Botas2,3 · Boxun Lu1 · Yuhua Fu1
2022, 38(9):1123-1123   [ Abstract]   [ SpringerLink]


Volume 38, Issue 9, September, 2022

About the Cover

Early distinction of bipolar disorder (BD) from major depressive disorder (MDD) is difficult since no tools are available to estimate the risk of BD. Niu et al. have developed a nomogram centered on oxidative stress injury-related biomarkers, which could help in the individualized prediction of BD. In this cover, the scale, which is out-of-balance, represents BD, a disease that appears to consist of depressive episodes and manic episodes but is factually characterized by sustained unstable emotional states. The ice and fire at opposite ends of the scale represent the poles of bipolar disorder: ice represents the depressive phase, while fire represents the manic phase. Various stones represent the underlying mechanisms affecting the onset of BD, which also cause imbalance and destroy the scale (the onset of BD). See pages 979–991. (Cover designed by Drs Yuncheng Zhu, Zhiang Niu, Xiaohui Wu, and Yiru Fang)