Volume 39, Issue 1, January, 2023


Original Articles

Bi-directional Control of Synaptic Input Summation and Spike Generation by GABAergic Inputs at the Axon Initial Segment
Ziwei Shang1 • Junhao Huang1 • Nan Liu1 • Xiaohui Zhang1
2023,39(1):1–13   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Neuronal Response to Reward and Luminance in Macaque LIP During Saccadic Choice
Ziqi Wu1 · Aihua Chen1,3 · Xinying Cai2,3,4
2023,39(1):14–28   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Contextual Fear Learning and Extinction in the Primary Visual Cortex of Mice
Xiaoke Xie1,2,3 · Shangyue Gong4 · Ning Sun5 · Jiazhu Zhu3,6 · Xiaobin Xu5 · Yongxian Xu5 · Xiaojing Li5 · Zhenhong Du3,6 · Xuanting Liu5 · Jianmin Zhang4 · Wei Gong4,5 · Ke Si1,2,3,5,6
2023,39(1):29–40   [ Abstract]   [ SpringerLink]

The Nucleus Accumbens CRH–CRHR1 System Mediates Early-Life Stress-Induced Sleep Disturbance and Dendritic Atrophy in the Adult Mouse
Ting Wang1 · Yu‑Nu Ma1 · Chen‑Chen Zhang1 · Xiao Liu1 · Ya‑Xin Sun1 · Hong‑Li Wang1 · Han Wang1 · Yu‑Heng Zhong2 · Yun‑Ai Su1 · Ji‑Tao Li1 · Tian‑Mei Si1
2023,39(1):41–56   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Mechanisms of PiT2-loop7 Missense Mutations Induced Pi Dyshomeostasis
Hao Sun1 • Xuan Xu2 • Junyu Luo1 • Tingbin Ma2 • Jiaming Cui2 • Mugen Liu1 • Bo Xiong3 • Shujia Zhu2 • Jing-Yu Liu2
2023,39(1):57–68   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Neural Mechanism Underlying Task-Specific Enhancement of Motor Learning by Concurrent Transcranial Direct Current Stimulation
Ying Wang1,2,3,5 · Jixian Wang4 · Qing‑Fang Zhang1 · Ke‑Wei Xiao1 · Liang Wang1 · Qing‑Ping Yu1 · Qing Xie4 · Mu‑Ming Poo1,2,3,5 · Yunqing Wen1
2023,39(1):69–82   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Letters to the Editor

AICellCounter: A Machine Learning-Based Automated Cell Counting Tool Requiring Only One Image for Training
Junnan Xu1 · Andong Wang2 · Yunfeng Wang1 · Jingting Li1 · Ruxia Xu1 · Hao Shi1 · Xiaowen Li1 · Yu Liang1 · Jianming Yang1 · Tian‑Ming Gao1
2023,39(1):83–88   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Deep Transcranial Magnetic Stimulation as a Potential Approach for Digital Pain Management in Patients with Psychotic Disorder
Peijun Ju1,2 · Di Zhao1 · Cuizhen Zhu3,4 · Yongjun Zheng5 · Shiyu Peng6 · Haisu Wu1 · Beibei Yang1 · Zhenghui Yi1 · Tifei Yuan1,7 · Jinghong Chen1
2023,39(1):89–93   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Local and Global Abnormalities in Pre-symptomatic Huntington’s Disease Revealed by 7T Resting-state Functional MRI
Juan‑Juan Xie1 · Xiao‑Yan Li1 · Yi Dong1 · Cong Chen1 · Bo‑Yi Qu1,2 · Shuang Wang1 · Han Xu1,3,4 · Anna Wang Roe2 · Hsin‑Yi Lai1,2 · Zhi‑Ying Wu1,4
2023,39(1):94–98   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Reviews

Magnetic Resonance Imaging Studies of Neurodegenerative Disease: From Methods to Translational Research
Peiyu Huang1 · Minming Zhang1
2023,39(1):99–112   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Parkinson's Disease: A Multisystem Disorder
Helena Nunes Costa1,2 · Ana Raquel Esteves1,2 · Nuno Empadinhas1,2 · Sandra Morais Cardoso1,3
2023,39(1):113–124   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Cortical Mechanisms of Multisensory Linear Self-motion Perception
Luxin Zhou1,2 · Yong Gu1,2
2023,39(1):125–137   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Clinical Decision on Disorders of Consciousness After Acquired Brain Injury: Stepping Forward
Rui‑Zhe Zheng1,2,3,4,5,6 · Zeng‑Xin Qi1,2,3,4,5,6 · Zhe Wang1,2,3,4,5,6 · Ze‑Yu Xu1,2,3,4,5,6 · Xue‑Hai Wu1,2,3,4,5,6 · Ying Mao1,2,3,4,5,6
2023,39(1):138–162   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Research Highlights

TREMble Before TREM2: The Mighty Microglial Receptor Conferring Neuroprotective Properties in TDP-43 Mediated Neurodegeneration
William A. Mills III1,2,3 · Ukpong B. Eyo1,2,3
2023,39(1):163–166   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Astrocyte-Mediated Myelin Phagocytosis in Ischemia
Luodan Yang1 · Dongyu Zhang2 · Quanguang Zhang1
2023,39(1):167–169   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Non-hallucinogenic Psychedelic Analog Design: A Promising Direction for Depression Treatment
Ya‑Nan Yin1 · Tian‑Ming Gao1
2023,39(1):170–172   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Specialized Microglia Resolve Neuropathic Pain in the Spinal Cord
Jing Yang1 · Shulan Xie1 · Shengmei Zhu1 · Zhen‑Zhong Xu1,2
2023,39(1):173–175   [ Abstract]   [ SpringerLink]


Volume 39, Issue 1, January, 2023

About the Cover

Shang et al. demonstrate that the onset-timing of the axon initial segment (AIS)-GABAergic input, relative to dendritic excitatory glutamatergic inputs, determines its bi-directional regulation of the efficacy of synaptic integration and spike generation in a pyramidal cell. In the cover, trees represent neurons. Flowers represent neuronal spikes induced by the integration of excitatory AIS-specific GABAergic inputs (GPSPAIS), represented by the left pink arrow, and glutamatergic inputs (EPSPdend) originating in the dendrites, represented by the right pink arrow. When a GPSPAIS precedes and EPSPdend by >10 ms, AIS-GABAergic inputs promote integration efficacy and spike generation, while when they arrive nearly simultaneously, AIS-GABAergic inputs suppress both integration and spiking. Such timing-dependent bi-directional regulatory functions are depicted by different trees with small and blooming blossoms, respectively. See pages 1–13. (Cover provided by Drs Ziwei Shang and Xiaohui Zhang)