Volume 39, Issue 11, November, 2023


Original Articles

CXCR5 Regulates Neuronal Polarity Development and Migration in the Embryonic Stage via F-Actin Homeostasis and Results in Epilepsy-Related Behavior
Zhijuan Zhang1 · Hui Zhang1 · Ana Antonic‑Baker3 · Patrick Kwan1,3 · Yin Yan2 · Yuanlin Ma1
2023,39(11):1605–1622   [ Abstract]   [ SpringerLink]

A Systematic Investigation of Complement and Coagulation-Related Protein in Autism Spectrum Disorder Using Multiple Reaction Monitoring Technology
Xueshan Cao1,2 · Xiaoxiao Tang1 · Chengyun Feng3 · Jing Lin1 · Huajie Zhang1 · Qiong Liu1,2 · Qihong Zheng1 · Hongbin Zhuang1 · Xukun Liu1 · Haiying Li4 · Naseer Ullah Khan1 · Liming Shen1,5,6
2023,39(11):1623–1637   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Genetic Architecture and Functional Implications of the CSF-Contacting Nucleus
Siyuan Song1,2,3 · Yumin Yuan1,2,3 · Lingling Xu1,2,3 · Jun Jiang1,2,3 · Ying Li1,2,3 · Yao Yan1,2,3 · Qing Li1,2,3,4 · Fang Zhou1,2,3,4 · Junli Cao1,2,3 · Licai Zhang1,2,3
2023,39(11):1638–1654   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Blockade of the Dopamine D3 Receptor Attenuates Opioids-Induced Addictive Behaviours Associated with Inhibiting the Mesolimbic Dopamine System
Rong‑Rong Hu1,2 · Meng‑Die Yang1 · Xiao‑Yan Ding1 · Ning Wu1 · Jin Li1 · Rui Song1
2023,39(11):1655–1668   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Induction of Anxiety-Like Phenotypes by Knockdown of Cannabinoid Type-1 Receptors in the Amygdala of Marmosets
Lin Zhu1,2,3 · Di Zheng1,2 · Rui Li1,2,3 · Chen‑Jie Shen2 · Ruolan Cai1,2,3 · Chenfei Lyu1,2,3 · Binliang Tang3,5 · Hao Sun1,2,3 · Xiaohui Wang1,2,3 · Yu Ding1,2 · Bin Xu3 · Guoqiang Jia1,2,3 · Xinjian Li1,2,3 · Lixia Gao1,2,3 · Xiao‑Ming Li1,2,4
2023,39(11):1669–1682   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Spatial Distribution of Parvalbumin-Positive Fibers in the Mouse Brain and Their Alterations in Mouse Models of Temporal Lobe Epilepsy and Parkinson’s Disease
Changgeng Song1,2 · Yan Zhao1 · Jiajia Zhang3 · Ziyi Dong1 · Xin Kang1 · Yuqi Pan1 · Jinle Du1 · Yiting Gao1 · Haifeng Zhang1 · Ye Xi1 · Hui Ding1 · Fang Kuang1 · Wenting Wang1 · Ceng Luo1 · Zhengping Zhang4 · Qinpeng Zhao4 · Jiazhou Yang5 · Wen Jiang2 · Shengxi Wu1 · Fang Gao1
2023,39(11):1683–1702   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Reviews

Advances and Applications of Brain Organoids
Yang Li1 · Peng‑Ming Zeng1 · Jian Wu1 · Zhen‑Ge Luo1
2023,39(11):1703–1716   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Crosstalk Between Peripheral Innervation and Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Bo Ni1 · Yiqing Yin2 · Zekun Li1 · Junjin Wang1 · Xiuchao Wang1 · Kaiyuan Wang2
2023,39(11):1717–1731   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Research Highlights

Enterochromaffin Cell: Friend or Foe for Human Health?
Yang Yu1 · Yong‑Chang Li1 · Fu‑Chao Zhang1 · Guang‑Yin Xu1
2023,39(11):1732–1734   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Hypothalamic-Modified New Hippocampal Neurons for Alzheimer’s Disease
Yan Gu1,2 · Shaoyu Ge3
2023,39(11):1735–1737   [ Abstract]   [ SpringerLink]

PIKFYVE Inhibition, A Neuronal “Emetic” for Treating ALS?
Wenkai Yue1,2 · Connie W. Tang3 · Yanshan Fang1,2
2023,39(11):1738–1740   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Serotonin: A Bridge for Infant-mother Bonding
Jingkai Fan1,2,3 · Han Xu1,2,3,4
2023,39(11):1741–1744   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Corrections

Correction: Microglial Depletion does not Affect the Laterality of Mechanical Allodynia in Mice
Quan Ma1,2,3 · Dongmei Su2,3 · Jiantao Huo2,3 · Guangjuan Yin2,3 · Dong Dong2,3 · Kaifang Duan2,3 · Hong Cheng2,3 · Huiling Xu3 · Jiao Ma3 · Dong Liu2,3 · Bin Mou4 · Jiyun Peng4 · Longzhen Cheng2,3,5
2023,39(11):1745–1746   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Correction: Spatial Distribution of Parvalbumin-Positive Fibers in the Mouse Brain and Their Alterations in Mouse Models of Temporal Lobe Epilepsy and Parkinson’s Disease
Changgeng Song1,2 · Yan Zhao1 · Jiajia Zhang3 · Ziyi Dong1 · Xin Kang1 · Yuqi Pan1 · Jinle Du1 · Yiting Gao1 · Haifeng Zhang1 · Ye Xi1 · Hui Ding1 · Fang Kuang1 · Wenting Wang1 · Ceng Luo1 · Zhengping Zhang4 · Qinpeng Zhao4 · Jiazhou Yang5 · Wen Jiang2 · Shengxi Wu1 · Fang Gao1
2023,39(11):1747–1748   [ Abstract]   [ SpringerLink]


Volume 39, Issue 11, November, 2023

About the Cover

Neuronal function is the cornerstone in deciphering epilepsy and cortical developmental disorders. However, the underlying mechanism is not very clear. The research reported by Zhang et al. illustrates the relationship between neurodevelopment and epileptogenesis and provides a new insight into the role of the chemokine receptor CXCR5 in neuronal development and in the pathogenesis of epilepsy. The cover shows a mouse with different expression of the CXCR5 receptor on each side of the brain, highlighting both epileptic and normal states. The left side of the mouse brain with abnormal neuronal morphology is immersed in a abnormal firing environment. This suggests a link between cortical dysplasia and the abnormal electrical activity in epilepsy. See pages 1605–1622. (Cover provided by Drs Zhijuan Zhang and Hui Zhang)