Online First


Peripheral Delivery of Ganglioside GM1 Exacerbates the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease in a Mouse Model
Chuang-Chuang Yang1 • Yuan Cheng1 • Hai-Mei Yang1 • Yang Chen1 • Yan-Jiang Wang1 • Zhi-Qiang Xu1 • Ye-Ran Wang1[SpringerLink]

Simvastatin Blocks Reinstatement of Cocaine-induced Conditioned Place Preference in Male Mice with Brain Lipidome Remodeling
Wei Xu1,2,3 • Yuman He1 • Jiamei Zhang1 • Hongchun Li1 • Xuemei Wan1 • Menglu Li1 • Yonghai Wang4 • Rui Xu1 • Haoluo Zhang1 • Yanping Dai1 • Haxiaoyu Liu4 • Linhong Jiang1 • Ying Zhao1 • Xiaobo Cen1[SpringerLink]

Association of Increased Amygdala Activity with Stress-Induced Anxiety but not Social Avoidance Behavior in Mice
Shou-He Huang1 • Wei-Zhu Liu1 • Xia Qin1 • Chen-Yi Guo1 • Qing-Cheng Xiong1 • Yu Wang1 • Ping Hu2 • Bing-Xing Pan1 • Wen-Hua Zhang[SpringerLink]

Genetic Prion Disease: Insight from the Features and Experience of China National Surveillance for Creutzfeldt-Jakob Disease
Qi Shi1,4 • Cao Chen1,3 • Kang Xiao1 • Wei Zhou1 • Li-Ping Gao1 • Dong-Dong Chen1 • Yue-Zhang Wu1 • Yuan Wang1 • Chao Hu1 • Chen Gao1 • Xiao-Ping Dong1,2,3,4[SpringerLink]

Dlg1 Knockout Inhibits Microglial Activation and Alleviates Lipopolysaccharide-Induced Depression-Like Behavior in Mice
Zhixin Peng1,2 • Xiaoheng Li2 • Jun Li3 • Yuan Dong4 • Yuhao Gao2 • Yajin Liao5 • Meichen Yan5 • Zengqiang Yuan1,2,5 • Jinbo Cheng5[SpringerLink]

Modulation of Predator Cue-Evoked Tonic Immobility by Acetylcholine Released in the Basolateral Complex of the Amygdala
Nan Liu1,2 • Kang Huang1,2 • Pengfei Wei1,2 • Xiaolei Liu1 • Liping Wang1,2[SpringerLink]

An Evolved Human-specific Epigenetic Mechanism for Cortical Expansion and Gyrification
Dan Li1 • Yunli Xie1[SpringerLink]

A Frameshift Variant in the SEMA6B Gene Causes Global Developmental Delay and Febrile Seizures
Li Shu1,2,3 • Yuchen Xu4 • Qi Tian1 • Yuanyuan Chen5 • Yaqin Wang6 • Hui Xi1 • Hua Wang1,2 • Neng Xiao7 • Xiao Mao1,2[SpringerLink]

Targeting the Transnitrosylation Cascade Provides a Novel Therapeutic Strategy for Alzheimer’s Disease
Yi Liu1,2 • Gang Wu1 • Xiji Shu2 • Xiaochuan Wang1,2,3[SpringerLink]

Vasopressin Signaling Buffers Synaptic Metaplasticity in a Sex-specific Manner
Luodan Yang1 • Lorelei Tucker1 • Quanguang Zhang1[SpringerLink]

The ATP Level in the mPFC Mediates the Antidepressant Effect of Calorie Restriction
Qian Wang1 • Ying Kong1 • Song Lin1 • Ding-Yu Wu1 • Jian Hu1 • Lang Huang1 • Wen-Si Zang1 • Xiao-Wen Li1 • Jian-Ming Yang1 • Tian-Ming Gao1[SpringerLink]

Resolution of Inflammatory Pain by Endogenous Chemerin and G Protein-Coupled Receptor ChemR23
Ya-Kai Xie1,2 • Hao Luo1,2 • Xiao-Yun Qiu1,2 • Zhen-Zhong Xu1,2[SpringerLink]