Online First


Brain-Computer Interfaces in Disorders of Consciousness
Qiheng He1,4 • Jianghong He1 • Yi Yang1,2,3,4 • Jizong Zhao1,4[SpringerLink]

Volumetric Imaging of Neural Activity by Light Field Microscopy
Lu Bai1,2 • Zhenkun Zhang1,2 • Lichen Ye1 • Lin Cong1 • Yuchen Zhao1,2 • Tianlei Zhang1,2 • Ziqi Shi1,2 • Kai Wang1,2,3 [SpringerLink]

Non-hallucinogenic Psychedelic Analog Design: A Promising Direction for Depression Treatment
Ya‑Nan Yin1 • Tian‑Ming Gao1[SpringerLink]

Specialized Microglia Resolve Neuropathic Pain in the Spinal Cord
Jing Yang1 • Shulan Xie1 • Shengmei Zhu1 • Zhen‑Zhong Xu1,2[SpringerLink]

Combining Multiple Factors to Predict Alzheimer’s Disease
Xiao-Lin Gao1,2 • Jun Wang1,2 • Yan-Jiang Wang1,2,3,4,5 • Xian-Le Bu1,2,3[SpringerLink]

Targeting the Cuneiform Nucleus in Parkinson’s Disease: Option to Improve Locomotor Activity
Wei Cui1 • Bao Xue1 • Junxia Xie2 • Huamin Xu1,2 [SpringerLink]

Time to Reconsider Routine Timely Anti-epileptic Medication: Raising Hope with a “Smart” Nanoengineered System
Yingying Tang1 • Jianan Quan1 • Weijie Zhou1 • Haoliang Zhou1[SpringerLink]

Transcription Factor MAFA Regulates Mechanical Sensation by Modulating Piezo2 Expression
Chang-ming Wang1 • Dustin P. Green2 • Xinzhong Dong3,4,5,6[SpringerLink]

Can You Feel the Love Tonight: A Dipeptidergic Circuit for Pleasant Touch
Jing-Jing Yan1 • Wen Zhang1 • Xiao-Hong Xu1[SpringerLink]

AD-16 Protects Against Hypoxic-Ischemic Brain Injury by Inhibiting Neuroinflammation
Zhihua Huang1,2 • Zhengwei Luo1,2 • Andrea Ovcjak1 • Jiangfan Wan1,2 • Nai-hong Chen3 • Wenhui Hu4 • Hong-Shuo Sun1,2,5 • Zhong-Ping Feng1[SpringerLink]

Correlation of Ferroptosis and Other Types of Cell Death in Neurodegenerative Diseases
Xiaoting Dang1 • Xuejie Huan1 • Xixun Du1 • Xi Chen1 • Mingxia Bi1 • Chunling Yan1 • Qian Jiao1 • Hong Jiang1[SpringerLink]

P2X7/P2X4 Receptors Mediate Proliferation and Migration of Retinal Microglia in Experimental Glaucoma in Mice
Meng-Xi Xu1 • Guo-Li Zhao1 • Xin Hu1 • Han Zhou1 • Shu-Ying Li1 • Fang Li1 • Yanying Miao1 • Bo Lei2 • Zhongfeng Wang1 [SpringerLink]