Online First


Dopaminergic Neurons in the Ventral Tegmental–Prelimbic Pathway Promote the Emergence of Rats from Sevoflurane Anesthesia
Yanping Song1,3 • Ruitong Chu2 • Fuyang Cao4 • Yanfeng Wang5 • Yanhong Liu1 • Jiangbei Cao1 • Yongxin Guo1 • Weidong Mi1 • Li Tong1[SpringerLink]

RhoGEF Trio Regulates Radial Migration of Projection Neurons via Its Distinct Domains
Chengwen Wei1 • Mengwen Sun1,2 • Xiaoxuan Sun1 • Hu Meng1 • Qiongwei Li1 • Kai Gao1 • Weihua Yue1,3 • Lifang Wang1 • Dai Zhang1,4,5 • Jun Li1[SpringerLink]

The Macrophage IL-23/IL-17A Pathway: A New Neuro-Immune Mechanism in Female Mechanical Pain
Zhi Tan1 • Zhen-Jia Lin1 • Long-Jun Wu2 • Li-Jun Zhou1[SpringerLink]

Anterior Cingulate Cortex Mediates Hyperalgesia and Anxiety Induced by Chronic Pancreatitis in Rats
Dan Ren1,2 • Jia-Ni Li2 • Xin-Tong Qiu2 • Fa-Ping Wan2,3 • Zhen-Yu Wu2 • Bo-Yuan Fan4 • Ming-Ming Zhang2 • Tao Chen2 • Hui Li2 • Yang Bai2,5 & Yun-Qing Li1,2,6,7[SpringerLink]

Targeting GATA1 and p2x7r Locus Binding in Spinal Astrocytes Suppresses Chronic Visceral Pain by Promoting DNA Demethylation
Yan-Yan Wu1 • Hai-Long Zhang1 • Xiaomin Lu2 • Han Du1 • Yong-Chang Li1 • Ping-An Zhang & Guang-Yin Xu1,3[SpringerLink]

Sympathetic Nerve Mediated Spinal Glia Activation Underlies Itch in a Cutaneous T-Cell Lymphoma Model
Fang Tong1 • Qianru He2 • Wan-Jie Du1 • Huan Yang1 • Dongping Du3 • Shaofeng Pu3 • Qingjian Han1[SpringerLink]

Attention Field Size Alters Patterns of Population Receptive Fields in the Early Visual Cortex
Bo Liu1,4 • Xiaochun Wang1,2,4 • Le Wang1,2 • Qiaojun Qu1 • Wei Zhang1 • Bin Wang3,4 • Jie Xiang3 • Ting Yan5 • Tianyi Yan6,7 • Hui Zhang1,2,4[SpringerLink]

Do Systemic Infections Contribute to the Pathogenesis of Dementia?
Keenan Sterling1 • Mengen Xing2 • Weihong Song2,3[SpringerLink]

White Matter “Matters” in Alzheimer’s Disease
Man-Yu Xu1,2 • Zhi-Qiang Xu1,2 • Yan-Jiang Wang1,2,3[SpringerLink]

Aligned Organization of Synapses and Mitochondria in Auditory Hair Cells
Jing Liu1,2,3 • Shengxiong Wang4,5 • Yan Lu5,6,7,8 • Haoyu Wang5,6,7,8 • Fangfang Wang5 • Miaoxin Qiu4 • Qiwei Xie9 • Hua Han1,2,3 • Yunfeng Hua5,6,7,8 [SpringerLink]

Molecular Sensors of Temperature, Pressure, and Pain with Special Focus on TRPV1, TRPM8, and PIEZO2 Ion Channels
Ru-Rong Ji1,2 • Seok-Yong Lee3[SpringerLink]

A Breakthrough in Understanding the Rapid Antidepressant Effect of Ketamine Based on Structural Analysis
Hongmei Liu1 • Xiaohui Wu1 • Jun Chen1,3 • Yiru Fang1,2,3[SpringerLink]