Online First


Corticostriatal Neurons in the Anterior Auditory Field Regulate Frequency Discrimination Behavior
Zhao‑Qun Wang1 · Hui‑Zhong Wen1 · Tian‑Tian Luo1 · Peng‑Hui Chen1 · Yan‑Dong Zhao1 · Guang‑Yan Wu2 · Ying Xiong1[SpringerLink]

Targeting Peripheral μ-opioid Receptors or μ-opioid Receptor-Expressing Neurons Does not Prevent Morphine-induced Mechanical Allodynia and Anti-allodynic Tolerance
Feng Du1,2,3 · Guangjuan Yin2,3 · Lei Han4 · Xi Liu2,3 · Dong Dong2,3 · Kaifang Duan2,3 · Jiantao Huo2,3 · Yanyan Sun4 · Longzhen Cheng2,3,5[SpringerLink]

Novel Microglia-based Therapeutic Approaches to Neurodegenerative Disorders
Lijuan Zhang1 · Yafei Wang1 · Taohui Liu1 · Ying Mao1 · Bo Peng1,2[SpringerLink]

The Q181X Point Mutation in Nf1 Induces Cerebral Vessel Stenosis
Chensi Liang1 · Lirong Huo1 · Yan Zhu1 · Zhichao Yao1 · Xiaolong Wu2 · Jiantao Liang2[SpringerLink]

Circuit‑Specifc Control of Blood Pressure by PNMT‑Expressing Nucleus Tractus Solitarii Neurons
Shirui Jun1 · Xianhong Ou2 · Luo Shi1 · Hongxiao Yu1 · Tianjiao Deng1 · Jinting Chen3 · Xiaojun Nie1 · Yinchao Hao1 · Yishuo Shi1 · Wei Liu1 · Yanming Tian1 · Sheng Wang1,4 · Fang Yuan1,4[SpringerLink]

Netrin-3 Suppresses Diabetic Neuropathic Pain by Gating the Intra-epidermal Sprouting of Sensory Axons
Weiping Pan1,2 · Xueyin Huang3 · Zikai Yu1,2 · Qiongqiong Ding1 · Liping Xia4 · Jianfeng Hua3 · Bokai Gu3 · Qisong Xiong1,2 · Hualin Yu1,2 · Junbo Wang1 · Zhenzhong Xu4 · Linghui Zeng1 · Ge Bai3,5,6,7 · Huaqing Liu1,7[SpringerLink]

Sense to Tune: Engaging Microglia with Dynamic Neuronal Activity
Kelei Cao1,2,3 · Yaling Hu1,2,3 · Zhihua Gao1,2,3[SpringerLink]

Mitochondrial Calcium Homeostasis in the Pathology and Therapeutic Application in Friedreich's Ataxia
Hongting Zhao1 · Zhuoyuan Li1 · Yutong Liu1 · Meng Zhang2 · Kuanyu Li1[SpringerLink]

Sodium-Calcium Exchanger-3 Plays Critical Roles in Pain “Wind-up”
Lin Lin1,2 · Xiumin Xue1,2 · Zhihui Huang1,2 · Yongjie Wang1,2[SpringerLink]

Noninvasive Tracking of Every Individual in Unmarked Mouse Groups Using Multi-Camera Fusion and Deep Learning
Feng Su1,2,3,4 · Yangzhen Wang5 · Mengping Wei1 · Chong Wang6 · Shaoli Wang7 · Lei Yang1 · Jianmin Li8 · Peijiang Yuan9 · Dong‑Gen Luo4 · Chen Zhang1,2,3[SpringerLink]

WDR62‑defciency Causes Autism‑like Behaviors Independent of Microcephaly in Mice
Dan Xu1 · Yiqiang Zhi2 · Xinyi Liu3,4 · Le Guan5 · Jurui Yu2 · Dan Zhang3,4 · Weiya Zhang3,4 · Yaqing Wang4 · Wucheng Tao5 · Zhiheng Xu4[SpringerLink]

Interaction Between Memory Load and Experimental Design on Brain Connectivity and Network Topology
Heming Zhang1 · Xin Di2 · Bart Rypma3 · Hang Yang1 · Chun Meng1 · Bharat Biswal1,2[SpringerLink]