Circuit‑Specifc Control of Blood Pressure by PNMT‑Expressing Nucleus Tractus Solitarii Neurons

 Shirui Jun1  · Xianhong Ou2  · Luo Shi1  · Hongxiao Yu1  · Tianjiao Deng1  · Jinting Chen3  · Xiaojun Nie1  · Yinchao Hao1  · Yishuo Shi1  · Wei Liu1  · Yanming Tian1  · Sheng Wang1,4  · Fang Yuan1,4
1 Department of Neurobiology, Hebei Medical University, Shijiazhuang 050017, China 
2 Institute of Cardiovascular Research, Southwest Medical University, Luzhou 646000, China 
3 Core Facilities and Centers, Institute of Medicine and Health, Hebei Medical University, Shijiazhuang 050017, China 
4 Hebei Key Laboratory of Neurophysiology, Shijiazhuang 050017, China

Abstract

Keywords