Correction: Microglial Depletion does not Affect the Laterality of Mechanical Allodynia in Mice

 Quan Ma1,2,3 · Dongmei Su2,3 · Jiantao Huo2,3 · Guangjuan Yin2,3 · Dong Dong2,3 · Kaifang Duan2,3 · Hong Cheng2,3 · Huiling Xu3  · Jiao Ma3  · Dong Liu2,3 · Bin Mou4  · Jiyun Peng4  · Longzhen Cheng2,3,5
1 School of Life Science and Technology, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China 
2 Shenzhen Key Laboratory of Gene Regulation and Systems Biology, School of Life Sciences, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China 
3 Department of Biology, Brain Research Center, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China 
4 Institute of Life Science, Nanchang University, Nanchang 330031, China 
5 Shenzhen-Hong Kong Institute of Brain Science-Shenzhen Fundamental Research Institutions, Shenzhen 518055, China

Abstract


Keywords