Online First


ubtor Mutation Causes Motor Hyperactivity by Activating mTOR Signaling in Zebrafish
Tiantian Wang • Mingshan Zhou • Quan Zhang • Cuizhen Zhang • Gang Peng[SpringerLink]

cFos-ANAB: A cFos-based Web Tool for Exploring Activated Neurons and Associated Behaviors
Fan Wang • Wenjie Sun • Lei Chang • Kefang Sun • Leying Hou • Linna Qian • Chaoyin Jin • Jiandong Chen • Jiali Pu • Panmeng Ye • Shuang Qiu • Jianhong Luo • Shumin Duan • Baorong Zhang • Zhihua Gao • Xiaojun Hu[SpringerLink]

The Periaqueductal Gray and Its Extended Participation in Drug Addiction Phenomena
Priscila Va´zquez-Leo´n • Abraham Miranda-Pa´ez • Jesu´s Cha´vez-Reyes • Gonzalo Allende • Paulino Barraga´n-Iglesias • Bruno A. Marichal-Cancino[SpringerLink]

Chronic Exposure to Hypoxia Inhibits Myelinogenesis and Causes Motor Coordination Deficits in Adult Mice
Lin Chen • Shu-Yu Ren • Rui-Xue Li • Kun Liu • Jing-Fei Chen • Yu-Jian Yang • Yong-Bin Deng • Han-Zhi Wang • Lan Xiao • Feng Mei • Fei Wang[SpringerLink]

Overexpression of MECP2 in the Suprachiasmatic Nucleus Alters Circadian Rhythm and Induces Abnormal Social Behaviors
Hailin Liu • Zilong Qiu[SpringerLink]

Reprogramming Glial Cells into Functional Neurons for Neuro-regeneration: Challenges and Promise
Fengchao Wang • Leping Cheng • Xiaohui Zhang[SpringerLink]

A Standardized Protocol for the Induction of Specific Social Fear in Mice
Junqiang Zheng • Yuanyuan Tian • Haifeng Xu • Linfan Gu • Han Xu[SpringerLink]

Evidence of Altered Cortical Processing of Dynamic Lexical Tone Pitch Contour in Chinese Children with Autism
Luodi Yu • Dan Huang • Suiping Wang • Xueyuan Wu • Yang Chen • Yang Zhang[SpringerLink]

Know Thy Enemy: Untangling the Mysteries of Neuropathic Pain
Mahar Fatima • Chia Chun Hor • Bo Duan[SpringerLink]

Effect of Sodium Salicylate on Calcium Currents and Exocytosis in Cochlear Inner Hair Cells: Implications for Tinnitus Generation
Ting Fan • Meng-Ya Xiang • Ruo-Qiao Zhou • Wen Li • Li-Qin Wang • Peng-Fei Guan • Geng-Lin Li • Yun-Feng Wang • Jian Li[SpringerLink]

Steroid Receptor Coactivator 3 Regulates Synaptic Plasticity and Hippocampus-dependent Memory
Hai-Long Zhang • Bing Zhao • Pin Yang • Yin-Quan Du • Wei Han • Jianming Xu3 • Dong-Min Yin[SpringerLink]

Developments in Biological Mechanisms and Treatments for Negative Symptoms and Cognitive Dysfunction of Schizophrenia
Qiongqiong Wu • Xiaoyi Wang • Ying Wang • Yu-Jun Long • Jing-Ping Zhao • Ren-Rong Wu[SpringerLink]