Online First


Glucose Protects Cochlear Hair Cells Against Oxidative Stress and Attenuates Noise-Induced Hearing Loss in Mice
Hao Xiong • Lan Lai • Yongyi Ye,2 • Yiqing Zheng [SpringerLink]

FOXG1 Directly Suppresses Wnt5a During the Development of the Hippocampus
Yang Ni • Bin Liu • Xiaojing Wu • Junhua Liu • Ru Ba • Chunjie Zhao [SpringerLink]

Divergent Projection Patterns Revealed by Reconstruction of Individual Neurons in Orbitofrontal Cortex
Junjun Wang • Pei Sun • Xiaohua Lv • Sen Jin • Anan Li • Jianxia Kuang • Ning Li • Yadong Gang • Rui Guo • Shaoqun Zeng • Fuqiang Xu • Yu-Hui Zhang[SpringerLink]

HSV-1 H129-Derived Anterograde Neural Circuit Tracers: Improvements, Production, and Applications
Hong Yang • Feng Xiong • Yi-Ge Song • Hai-Fei Jiang • Hai-Bin Qin • Jing Zhou • Sha Lu • Steven F. Grieco • Xiangmin Xu • Wen-Bo Zeng • Fei Zhao • Min-Hua Luo[SpringerLink]

Mutation in e-Sarcoglycan Induces a Myoclonus-Dystonia Syndrome-Like Movement Disorder in Mice
Jiao Li 1 • Yiqiong Liu 1 • Qin Li 1 • Xiaolin Huang 1 • Dingxi Zhou 1 • Hanjian Xu 1 • Feng Zhao 1 • Xiaoxiao Mi 1 • Ruoxu Wang 3 • Fan Jia 2 • Fuqiang Xu 2 • Jing Yang 1 • Dong Liu 1 • Xuliang Deng 1 • Yan Zhang 1[SpringerLink]

Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation: From Concept to Application
Yu Wang • Shao-Yuan Li • Dan Wang • Mo-Zheng Wu • Jia-Kai He • Jin-Ling Zhang • Bin Zhao • Li-Wei Hou • Jun-Ying Wang • Lei Wang • Yi-Fei Wang • Yue Zhang • Zi-Xuan Zhang • Pei-Jing Rong[SpringerLink]

TLR8 in the Trigeminal Ganglion Contributes to the Maintenance of Trigeminal Neuropathic Pain in Mice
Lin-Xia Zhao • Ming Jiang • Xue-Qiang Bai • De-Li Cao • Xiao-Bo Wu • Jing Zhang • Jian-Shuang Guo • Tong-Tong Chen • Juan Wang • Hao Wu • Yong-Jing Gao • Zhi-Jun Zhang[SpringerLink]

Tweety-Homolog 1 Facilitates Pain via Enhancement of Nociceptor Excitability and Spinal Synaptic Transmission
Wen-Juan Han • Sui-Bin Ma • Wen-Bin Wu • Fu-Dong Wang • Xiu-Li Cao • Dong-Hao Wang • Hai-Ning Wu • Rou-Gang Xie • Zhen-Zhen Li • Fei Wang • Sheng-Xi Wu • Min-Hua Zheng • Ceng Luo • Hua Han[SpringerLink]

Transcriptome Analysis Identifies SenZfp536, a Sense LncRNA that Suppresses Self-renewal of Cortical Neural Progenitors
[SpringerLink]

TAPP1 Represses the Differentiation of Oligodendrocyte and its Deficiency Accelerates Myelin Regeneration after Demyelinating Injuries
Ruyi Mei • Jiaying Fu • Chunxia Jiang • Junlin Yang • Kang Zheng •Aifen Yang • Mengsheng Qiu • Xiaofeng Zhao[SpringerLink]

A Brain-Spleen Axis Regulates Humoral Immunity
Bin Zhang • Jinjie Zhong • Zhihua Gao[SpringerLink]

Deep Natural Image Reconstruction from Human Brain Activity Based on Conditional Progressively Growing Generative Adversarial Networks
Wei Huang • Hongmei Yan • Chong Wang • Xiaoqing Yang • Jiyi Li • Zhentao Zuo • Jiang Zhang • Huafu Chen[SpringerLink]