Insights


Shanghai Autism Early Development: An Integrative Chinese ASD Cohort
Yuan Dai1 · Yuqi Liu1 · Lingli Zhang1 · Tai Ren1 · Hui Wang1 · Juehua Yu1,2 · Xin Liu1 · Zilin Chen1 · Lin Deng1 · Minyi Tao1 · Hangyu Tan1 · Chu‑Chung Huang3,4 · Jiaying Zhang5,6,7 · Qiang Luo8,9,10,11 · Jianfeng Feng9,11 · Miao Cao9,11 · Fei Li1[SpringerLink]

Longitudinal Abnormalities in Brain Structure in COVID-19 Patients
Xiaoxing Liu1 · Wei Yan1 · Tangsheng Lu2 · Ying Han2 · Lin Lu1,3 [SpringerLink]

Targeting 5-HT as a Potential Treatment for Social Deficits in Autism
Guangyi Yang1,2 • Hongyan Geng1,2 • Chun Hu1,2[SpringerLink]

Calcium Homeostasis in Parkinson’s Disease: From Pathology to Treatment
Jingxian Zhang1 · Qingqing Shen1 · Yue Ma1 · Lin Liu1 ·Wenting Jia1 · Leilei Chen1 · Junxia Xie1[SpringerLink]

Induced Dopaminergic Neurons for Parkinson’s Disease Therapy: Targeting the Striatum or Midbrain/Substantia Nigra Pars Compacta?
Huadong Xu1 • Xu Cheng1 • Qian Song2,3 • Yuxin Yang1,4 • Changhe Wang1,2,3 • Xinjiang Kang1,4[SpringerLink]

Expanding Views of Mitochondria in Parkinson’s Disease: Focusing on PINK1 and GBA1 Mutations
Yu Yuan1 • Xizhen Ma1 • Ning Song1 • Junxia Xie1[SpringerLink]

The Mechanism for Allocating Limited Working Memory Resources in Multitasking
Lu Gan1 • Jinglong Wu1 • Ji Dai2,3,4 • Shintaro Funahashi1[SpringerLink]

Molecular Sensors of Temperature, Pressure, and Pain with Special Focus on TRPV1, TRPM8, and PIEZO2 Ion Channels
Ru-Rong Ji1,2 • Seok-Yong Lee3[SpringerLink]

Residual Recurrence Risk of Ischemic Cerebrovascular Events: Elements and Implications
Jiejie Li • Zixiao Li • Tian-jie Lyu • Si Cheng • Yuehua Pu • Yongjun Wang[SpringerLink]

Magnetic Resonance Imaging-Guided and Navigated Individualized Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Cognitive Impairment in Schizophrenia
Xu-Sha Wu • Tian-Cai Yan • Xian-Yang Wang • Yang Cao • Xiao-Fan Liu • Yu-Fei Fu • Lin Wu • Yin-Chuan Jin • Hong Yin • Long-Biao Cui[SpringerLink]

MYRF: A Mysterious Membrane-bound Transcription Factor Involved in Myelin Development and Human Diseases
Hao Huang • Fang Zhou • Shiyou Zhou • Mengsheng Qiu[SpringerLink]

Compensation for Neurodegeneration by Hippocampal Neurogenesis in Alzheimer’s Disease: Where is the way?
Jie Zheng • Yawen Li[SpringerLink]