Magnetic Resonance Imaging-Guided and Navigated Individualized Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Cognitive Impairment in Schizophrenia

 Xu-Sha Wu1,2 • Tian-Cai Yan3 • Xian-Yang Wang2 • Yang Cao2 • Xiao-Fan Liu1,2 • Yu-Fei Fu4 • Lin Wu2 • Yin-Chuan Jin2 • Hong Yin1,4 • Long-Biao Cui2,5
1 School of Medical Technology, Shaanxi University of Chinese Medicine, Xianyang 712046, China 
2 Department of Clinical Psychology, School of Medical Psychology, Fourth Military Medical University, Xi’an 710032, China 
3 School of Medical Imaging, Mudanjiang Medical University, Mudanjiang 157011, China 
4 Department of Radiology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an 710032, China 5 Department of Radiology, The Second Medical Center, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China

Abstract
 
Keywords