Shanghai Autism Early Development: An Integrative Chinese ASD Cohort

 Yuan Dai1  · Yuqi Liu1  · Lingli Zhang1  · Tai Ren1  · Hui Wang1  · Juehua Yu1,2 · Xin Liu1  · Zilin Chen1  · Lin Deng1  · Minyi Tao1  · Hangyu Tan1  · Chu‑Chung Huang3,4 · Jiaying Zhang5,6,7 · Qiang Luo8,9,10,11 · Jianfeng Feng9,11 · Miao Cao9,11 · Fei Li1
1 Department of Developmental and Behavioral Pediatric and Child Primary Care, Brain and Behavioral Research Unit of Shanghai Institute for Pediatric Research and Ministry of Education-Shanghai Key Laboratory for Children’s Environmental Health, Xinhua Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200092, China 
2 Center for Experimental Studies and Research, The First Afliated Hospital of Kunming Medical University, Kunming 650032, China 
3 Key Laboratory of Brain Functional Genomics (Ministry of Education), Afliated Mental Health Center, School of Psychology and Cognitive Science, East China Normal University, Shanghai 200062, China 
4 Shanghai Changning Mental Health Center, Shanghai 200335, China 
5 State Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning, Beijing Normal University, Beijing 100875, China 
6 Beijing Key Laboratory of Brain Imaging and Connectomics, Beijing Normal University, Beijing 100875, China 
7 IDG/McGovern Institute for Brain Research, Beijing Normal University, Beijing 100875, China 
8 National Clinical Research Center for Aging and Medicine at Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200433, China 
9 Institute of Science and Technology for Brain-Inspired Intelligence, Fudan University, Shanghai 200433, China 
10 State Key Laboratory of Medical Neurobiology and Ministry of Education Frontiers Center for Brain Science, Institutes of Brain Science and Human Phenome Institute, Fudan University, Shanghai 200032, China 
11 Key Laboratory of Computational Neuroscience and Brain-Inspired Intelligence, Ministry of Education, Fudan University, Shanghai 200433, China

Abstract

Keywords