White Matter “Matters” in Alzheimer’s Disease

 Man-Yu Xu1,2 • Zhi-Qiang Xu1,2 • Yan-Jiang Wang1,2,3
1 Department of Neurology and Center for Clinical Neuroscience, Daping Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China 
2 Chongqing Key Laboratory of Ageing and Brain Diseases, Chongqing 400042, China 
3 The Institute of Brain and Intelligence, Third Military Medical University, Chongqing 400042, China
 
Abstract
 
Keywords