Correction: Spatial Distribution of Parvalbumin-Positive Fibers in the Mouse Brain and Their Alterations in Mouse Models of Temporal Lobe Epilepsy and Parkinson’s Disease

 Changgeng Song1,2 · Yan Zhao1  · Jiajia Zhang3  · Ziyi Dong1  · Xin Kang1  · Yuqi Pan1  · Jinle Du1  · Yiting Gao1  · Haifeng Zhang1  · Ye Xi1  · Hui Ding1  · Fang Kuang1  · Wenting Wang1  · Ceng Luo1  · Zhengping Zhang4  · Qinpeng Zhao4  · Jiazhou Yang5  · Wen Jiang2  · Shengxi Wu1  · Fang Gao1
1 Department of Neurobiology and Institute of Neurosciences, School of Basic Medicine, Fourth Military Medical University, Xi’an 710032, China 
2 Department of Neurology, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an 710032, China 
3 National Translational Science Center for Molecular Medicine, Department of Cell Biology, Fourth Military Medical University, Xi’an 710032, China 
4 Department of Spinal Surgery, Honghui Hospital, Xi’an Jiaotong University College of Medicine, Xi’an 710054, China 
5 The Medical College of Yan’an University, Yan’an 716000, China

Abstract


Keywords