Guidelines


The Risk and Prevention of Novel Coronavirus Pneumonia Infections Among Inpatients in Psychiatric Hospitals
Yuncheng Zhu • Liangliang Chen • Haifeng Ji • Maomao Xi • Yiru Fang • Yi Li [SpringerLink]

Expert Consensus on the Care and Management of Patients with Cognitive Impairment in China
Academy of Cognitive Disorders of China (ACDC) • Yuliang Han • Jianjun Jia • Xia Li • Yang Lv • Xuan Sun • Shanshan Wang • Yongjun Wang • Zhiwen Wang • Jintao Zhang • Jiong Zhou & Yuying Zhou[SpringerLink]

An Overview of the Expert Consensus on the Prevention and Treatment of Gaming Disorder in China (2019 Edition)
Yu-Tao Xiang • Yu Jin • Ling Zhang • Lu Li • Gabor S. Ungvari • Chee H. Ng • Min Zhao & Wei Hao[SpringerLink]

Perspective on Etiology and Treatment of Bipolar Disorders in China: Clinical Implications and Future Directions
Zuowei Wang • Chen Jun • Keming Gao • Haichen Yang • Yiru Fang[SpringerLink]

Standardized Operational Protocol for Human Brain Banking in China
Wenying Qiu • Hanlin Zhang • Aimin Bao • Keqing Zhu • Yue Huang • Xiaoxin Yan • Jing Zhang • Chunjiu Zhong • Yong Shen • Jiangning Zhou • Xiaoying Zheng • Liwei Zhang • Yousheng Shu • Beisha Tang • Zhenxin Zhang • Gang Wang • Ren Zhou • Bing Sun • Changlin Gong • Shumin Duan & Chao Ma[SpringerLink]