Expert Consensus on the Care and Management of Patients with Cognitive Impairment in China

 Academy of Cognitive Disorders of China (ACDC) ? Yuliang Han ? Jianjun Jia ? Xia Li ? Yang Lv ? Xuan Sun ? Shanshan Wang ? Yongjun Wang ? Zhiwen Wang ? Jintao Zhang ? Jiong Zhou & Yuying Zhou  [SpringerLink]