The Risk and Prevention of Novel Coronavirus Pneumonia Infections Among Inpatients in Psychiatric Hospitals

 Yuncheng Zhu ? Liangliang Chen ? Haifeng Ji ? Maomao Xi ? Yiru Fang ? Yi Li  [SpringerLink]