Enterochromaffin Cell: Friend or Foe for Human Health?

 Yang Yu1  · Yong‑Chang Li1  · Fu‑Chao Zhang1  · Guang‑Yin Xu1
1 Jiangsu Key Laboratory of Neuropsychiatric Diseases and Institute of Neuroscience, Soochow University, Suzhou 215123, China
 
Abstract

Keyworks