Online First


Crosstalk Between Peripheral Innervation and Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Bo Ni1 · Yiqing Yin2 · Zekun Li1 · Junjin Wang1 · Xiuchao Wang1 · Kaiyuan Wang2[SpringerLink]

Peripheral BDNF Regulates Somatosensory–Sympathetic Coupling in Brachial Plexus Avulsion-Induced Neuropathic Pain
Hang Xian1 · Huan Guo2,4 · Yuan‑Ying Liu3,4 · Jian‑Lei Zhang1 · Wen‑Chao Hu4,5 · Ming‑Jun Yu6 · Rui Zhao1 · Rou‑Gang Xie4 · Hang Zhang1 · Rui Cong1 [SpringerLink]

Neuronal Histone Methyltransferase EZH2 Regulates Neuronal Morphogenesis, Synaptic Plasticity, and Cognitive Behavior in Mice
Mei Zhang1,5 · Yong Zhang2 · Qian Xu2 · Joshua Crawford3 · Cheng Qian1 · Guo‑Hua Wang4 · Jiang Qian4 · Xin‑Zhong Dong2 · Mikhail V. Pletnikov3 · Chang‑Mei Liu1,6 · Feng‑Quan Zhou1,2,7[SpringerLink]

Improving Blood Monocyte Energy Metabolism Enhances Its Ability to Phagocytose Amyloid-β and Prevents Alzheimer’s Disease-Type Pathology and Cognitive Deficits
Zhi‑Hao Liu1,2,3 · Yu‑Di Bai2,3 · Zhong‑Yuan Yu2,3 · Hui‑Yun Li2,3 · Jie Liu2,3 · Cheng‑Rong Tan2,3 · Gui‑Hua Zeng2,3 · Yun‑Feng Tu2,3 · Pu‑Yang Sun2,3 · Yu‑Juan Jia2,3 · Jin‑Cai He1 · Yan‑Jiang Wang1,2,3,4,5,6 · Xian‑Le Bu2,3,4,5[SpringerLink]

The Claustrum Controls Motor Activity Through Anterior Cingulate Cortex Input and Local Circuit Synchronization in a Preparatory Manner
Zi‑Qi Kou1,2 · Chun‑Yan Chen1,2 · Mamatsali Abdurahman1,2 · Xu‑Chu Weng1,2 · Chun Hu1,2 · Hong‑Yan Geng1,2[SpringerLink]

A Non-canonical Excitatory PV RGC–PV SC Visual Pathway for Mediating the Looming-evoked Innate Defensive Response
Man Yuan1 · Sen Jin2,4 · Gao Tan1 · Siyuan Song3 · Yizong Liu1 · Huadong Wang2,4 · Yin Shen1,5[SpringerLink]

Rapid Eye Movement Sleep Consolidates Social Memory
Jingkai Fan1,2,3 · Fang Zhou1,2,3 · Junqiang Zheng1,2,3 · Han Xu1,2,3,4[SpringerLink]

Compound from Magnolia officinalis Ameliorates White Matter Injury by Promoting Oligodendrocyte Maturation in Chronic Cerebral Ischemia Models
Zhi Zhang1,2 · Xin Shu1,2 · Qian Cao1,2 · Lushan Xu1,2 · Zibu Wang1,2 · Chenggang Li1,2 · Shengnan Xia2,3 · Pengfei Shao2,3 · Xinyu Bao2,3 · Liang Sun1,2 · Yuhao Xu2,3 · Yun Xu1,2,3,4,5[SpringerLink]

From Lung to Brain: Respiration Modulates Neural and Mental Activity
Josh Goheen1,2 · John A. E. Anderson2 · Jianfeng Zhang3,4 · Georg Northof1 [SpringerLink]

Chemogenetic Therapeutics: A Powerful Tool to Control Cortical Seizures in Non-human Primates
Lin Yang1 · Mengdi Zhang1 · Yi Wang1,2 · Zhong Chen1,3[SpringerLink]

Genetic Approaches for Neural Circuits Dissection in Non-human Primates
Ling Li1,3 · Zhen Liu1,2,3[SpringerLink]

Targeting NAD Metabolism for the Therapy of Age-Related Neurodegenerative Diseases
Feifei Li1 · Chou Wu1,2 · Gelin Wang1[SpringerLink]