Online First


Peripheral ApoE4 Leads to Cerebrovascular Dysfunction and Aβ Deposition in Alzheimer's Disease
Rui Sun1 · Chunming Xie1,2,3[SpringerLink]

Dissecting Psychiatric Heterogeneity and Comorbidity with Core Region-Based Machine Learning
Qian Lv1 · Kristina Zeljic2 · Shaoling Zhao3,4 · Jiangtao Zhang5 · Jianmin Zhang5 · Zheng Wang1,6[SpringerLink]

nNOS and Neurological, Neuropsychiatric Disorders: A 20-Year Story
Li‑Juan Zhu1 · Fei Li3 · Dong‑Ya Zhu2[SpringerLink]

Resveratrol and Sir2 Reverse Sleep and Memory Defects Induced by Amyloid Precursor Protein
Yuping Hao1 · Lingzhan Shao1 · Jianan Hou1 · Yan Zhang1 · Yuqian Ma1 · Jinhao Liu1 · Chuan Xu1 · Fujun Chen1 · Li‑Hui Cao2 · Yong Ping1[SpringerLink]

Blockade of the Dopamine D3 Receptor Attenuates Opioids-Induced Addictive Behaviours Associated with Inhibiting the Mesolimbic Dopamine System
Rong‑Rong Hu1,2 · Meng‑Die Yang1 · Xiao‑Yan Ding1 · Ning Wu1 · Jin Li1 · Rui Song1[SpringerLink]

A Systematic Investigation of Complement and Coagulation-Related Protein in Autism Spectrum Disorder Using Multiple Reaction Monitoring Technology
Xueshan Cao1,2 · Xiaoxiao Tang1 · Chengyun Feng3 · Jing Lin1 · Huajie Zhang1 · Qiong Liu1,2 · Qihong Zheng1 · Hongbin Zhuang1 · Xukun Liu1 · Haiying Li4 · Naseer Ullah Khan1 · Liming Shen1,5,6[SpringerLink]

Role of the Voltage-Gated Proton Channel Hv1 in Nervous Systems
Yu Shen1,2 · Yuncheng Luo1,2 · Ping Liao2 · Yunxia Zuo1,2 · Ruotian Jiang1,2[SpringerLink]

Diverse Roles of Serotonergic Projections to the Basolateral Amygdala
Wuqiang Guan1 · Bo Li1[SpringerLink]

The Dynamics of Dopamine D2 Receptor-Expressing Striatal Neurons and the Downstream Circuit Underlying L-Dopa-Induced Dyskinesia in Rats
Kuncheng Liu1,2 · Miaomiao Song1 · Shasha Gao1 · Lu Yao1 · Li Zhang1 · Jie Feng1 · Ling Wang3 · Rui Gao4 · Yong Wang1[SpringerLink]

Reproducible Abnormalities and Diagnostic Generalizability of White Matter in Alzheimer’s Disease
Yida Qu1,2 · Pan Wang3 · Hongxiang Yao4 · Dawei Wang5 · Chengyuan Song6 · Hongwei Yang7 · Zengqiang Zhang8 · Pindong Chen1,2 · Xiaopeng Kang1,2 · Kai Du1,2 · Lingzhong Fan1,2 · Bo Zhou9 · Tong Han10 · Chunshui Yu11 · Xi Zhang9 · Nianming Zuo1,2 · Tianzi Jiang1,2 · Yuying Zhou3 · Bing Liu1,2,16 · Ying Han12,13,14,15 · Jie Lu7 · Yong Liu1,17 · Multi-Center Alzheimer’s Disease Imaging (MCADI) Consortium[SpringerLink]

Correction to: Chromatin Remodeling Factor SMARCA5 is Essential for Hippocampal Memory Maintenance via Metabolic Pathways in Mice
Yu Qu1 · Nan Zhou2 · Xia Zhang1,3,4,5 · Yan Li2 · Xu‑Feng Xu1,3[SpringerLink]

A Comprehensive Overview of the Role of Visual Cortex Malfunction in Depressive Disorders: Opportunities and Challenges
Fangfang Wu1 · Qingbo Lu2 · Yan Kong3 · Zhijun Zhang2,4[SpringerLink]