Insights


The Claustrum Controls Motor Activity Through Anterior Cingulate Cortex Input and Local Circuit Synchronization in a Preparatory Manner
Zi‑Qi Kou1,2 · Chun‑Yan Chen1,2 · Mamatsali Abdurahman1,2 · Xu‑Chu Weng1,2 · Chun Hu1,2 · Hong‑Yan Geng1,2[SpringerLink]

Photobiomodulation: A Potential Non-invasive Method to Alleviate Neurological Events Following COVID-19 Infection
Chongyun Wu1 · Timon Cheng‑Yi Liu1 · Rui Duan1 · Luodan Yang1[SpringerLink]

Insight into Neuroethical Considerations of the Newly Emerging Technologies and Techniques of the Global Brain Initiatives
Christopher R. Wood1 · Yongmei Xi2 · Wei‑Jun Yang1 · Hao Wang3,4[SpringerLink]

Brain Glycogen: An Angel or a Devil for Ischemic Stroke?
Haiyun Guo1 · Yumeng Li1 · Wugang Hou1 · Yanhui Cai1,2[SpringerLink]

Mitochondrial Calcium Homeostasis in the Pathology and Therapeutic Application in Friedreich's Ataxia
Hongting Zhao1 · Zhuoyuan Li1 · Yutong Liu1 · Meng Zhang2 · Kuanyu Li1[SpringerLink]

Sense to Tune: Engaging Microglia with Dynamic Neuronal Activity
Kelei Cao1,2,3 · Yaling Hu1,2,3 · Zhihua Gao1,2,3[SpringerLink]

Potential Effects of the COVID-19 Pandemic on the Developing Brain
Xiang Yu1,2,3 · Xiu Xu4[SpringerLink]

Brain-Computer Interfaces in Disorders of Consciousness
Qiheng He1,4 • Jianghong He1 • Yi Yang1,2,3,4 • Jizong Zhao1,4[SpringerLink]

Shanghai Autism Early Development: An Integrative Chinese ASD Cohort
Yuan Dai1 · Yuqi Liu1 · Lingli Zhang1 · Tai Ren1 · Hui Wang1 · Juehua Yu1,2 · Xin Liu1 · Zilin Chen1 · Lin Deng1 · Minyi Tao1 · Hangyu Tan1 · Chu‑Chung Huang3,4 · Jiaying Zhang5,6,7 · Qiang Luo8,9,10,11 · Jianfeng Feng9,11 · Miao Cao9,11 · Fei Li1[SpringerLink]

Longitudinal Abnormalities in Brain Structure in COVID-19 Patients
Xiaoxing Liu1 · Wei Yan1 · Tangsheng Lu2 · Ying Han2 · Lin Lu1,3 [SpringerLink]

Targeting 5-HT as a Potential Treatment for Social Deficits in Autism
Guangyi Yang1,2 • Hongyan Geng1,2 • Chun Hu1,2[SpringerLink]

Calcium Homeostasis in Parkinson’s Disease: From Pathology to Treatment
Jingxian Zhang1 · Qingqing Shen1 · Yue Ma1 · Lin Liu1 ·Wenting Jia1 · Leilei Chen1 · Junxia Xie1[SpringerLink]