Online First


Raising New Hope for Controlling Seizures in Focal Cortical Dysplasia with Gene Therapy
Yuanzhi Yang1 · Yang Zheng1 · Zhong Chen1 · Cenglin Xu1[SpringerLink]

Dopamine Switches Affective States Under Acute Sleep Deprivation
Zhou‑Cai Luo1 · Tian‑Ming Gao1[SpringerLink]

The Insular Cortex: An Interface Between Sensation, Emotion and Cognition
Ruohan Zhang1,2 · Hanfei Deng3 · Xiong Xiao1[SpringerLink]

Epitranscriptomic Regulation of NMDA Receptors Rears its Ugly Head in Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain
Wing Lam Yu1 · Gerald W. Zamponi1[SpringerLink]

Microglia Suppresses Breast Cancer Brain Metastasis via a Pro-inflammatory Response
Shengbo Chen1,2,3 · Yi‑Jun Liu1,2,3[SpringerLink]

Putative Risk Biomarkers of Bipolar Disorder in At-risk Youth
Xinyu Meng1 · Shengmin Zhang1 · Shuzhe Zhou1 · Yantao Ma1 · Xin Yu1 · Lili Guan1[SpringerLink]

Unveiling Promising Neuroimaging Biomarkers for Schizophrenia Through Clinical and Genetic Perspectives
Jing Guo1 · Changyi He1 · Huimiao Song1 · Huiwu Gao1 · Shi Yao2 · Shan‑Shan Dong1 · Tie‑Lin Yang1[SpringerLink]

Cytokine Storm: The Novel Mechanism for Sleep Deprivation-induced Multiple Organ Dysfunction Syndrome
Liwen Wang1 · Huimei Liu2 · Li Qin1 · Lanfang Li1[SpringerLink]

Morphological Tracing and Functional Identification of Monosynaptic Connections in the Brain: A Comprehensive Guide
Yuanyuan Li1,2,3 · Yuanyuan Fang1,2,3,5 · Kaiyuan Li1,2,3 · Hongbin Yang1,2,3 · Shumin Duan2,3,4 · Li Sun1,2,3[SpringerLink]

Correction to: Brain Mechanisms Underlying Panic Attack and Panic Disorder
Xuyan Guan1,2 · Peng Cao1,2[SpringerLink]

Quiescent Adult Neural Stem Cells: Developmental Origin and Regulatory Mechanisms
Han Meng1 · Yu Huan2 · Kun Zhang1 · Xuyang Yi1 · Xinyu Meng1,3 · Enming Kang1 · Shengxi Wu1 · Wenbing Deng4 · Yazhou Wang1[SpringerLink]

Context Processing in Contextual and Cued Fear Extinction
Yimu Zhang1 · Chun Xu2 · Yu Gu1[SpringerLink]