Online First


Differential Kinematic Encoding of Saccades and Smooth-pursuit Eye Movements by Fastigial Neurons
Zongpeng Sun1 • Peter W. Dicke2 • Peter Thier2[SpringerLink]

A Critical Role for γCaMKII in Decoding NMDA Signaling to Regulate AMPA Receptors in Putative Inhibitory Interneurons
Xingzhi He1,2 • Yang Wang1,2 • Guangjun Zhou1,2 • Jing Yang1,2 • Jiarui Li1,2 • Tao Li1,2 • Hailan Hu1,2,3 • Huan Ma1,2,3[SpringerLink]

Astrocytes in Post-traumatic Stress Disorder
Baoman Li1 • Dianjun Zhang1 • Alexei Verkhratsky1,2,3[SpringerLink]

Homocysteine-Induced Disturbances in DNA Methylation Contribute to Development of Stress-Associated Cognitive Decline in Rats
Shi-Da Wang1 • Xue Wang1 • Yun Zhao1 • Bing-Hua Xue1 • Xiao-Tian Wang1 • Yu-Xin Chen1 • Zi-Qian Zhang1,2 • Ying-Rui Tian1,3 • Fang Xie1 • Ling-Jia Qian1[SpringerLink]

Intestinal Dopamine Receptor D2 is Required for Neuroprotection Against 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-induced Dopaminergic Neurodegeneration
Hairong Peng1,2 • Shui Yu1,2 • Yukai Zhang1,2 • Yanqing Yin1 • Jiawei Zhou1,2,3 [SpringerLink]

KIF17 Modulates Epileptic Seizures and Membrane Expression of the NMDA Receptor Subunit NR2B
Yan Liu1 • Xin Tian1 • Pingyang Ke1 • Juan Gu1 • Yuanlin Ma1 • Yi Guo1 • Xin Xu1 • Yuanyuan Chen1 • Min Yang1 • Xuefeng Wang1 • Fei Xiao1 [SpringerLink]

UNC13A Gene Brings New Hope for ALS Disease-Modifying Drugs
Xi Chen1 • Heling Chu2 • Yi Dong1[SpringerLink]

Neural Mechanism Underlying Task-Specific Enhancement of Motor Learning by Concurrent Transcranial Direct Current Stimulation
Ying Wang1,2,3,5 • Jixian Wang4 • Qing‑Fang Zhang1 • Ke‑Wei Xiao1 • Liang Wang1 • Qing‑Ping Yu1 • Qing Xie4 • Mu‑Ming Poo1,2,3,5 • Yunqing Wen1 [SpringerLink]

Correction: Cognitive Impairment in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus
Haoyun Xiao1,2 • Fan Hu3 • Jing Ding4 • Zheng Ye1[SpringerLink]

Correction: Inhibition of HIPK3 by AST487 Ameliorates Mutant HTT-Induced Neurotoxicity and Apoptosis via Enhanced Autophagy
Xiaodan Zhang1 • Xue Wen1 • Ismael Al‑Ramahi2,3 • Juan Botas2,3 • Boxun Lu1 • Yuhua Fu1[SpringerLink]

Dopamine Control of REM Sleep and Cataplexy
Chujun Zhang1,2,3 • Luyan Huang1 • Min Xu1 [SpringerLink]

Reading‑related Brain Function Restored to Normal After
Liwei Sun1,2,3 • Wenjing Zhang4 • Mengyue Wang5 • Songjian Wang6,7,8 • Zhen Li9 • Cui Zhao1,2,3 • Meng Lin10 • Qian Si1,2,3 • Xia Li1 • Ying Liang1,2,3 • Jing Wei1,2,3 • Xu Zhang1,2,3 • Renji Chen4 • Chunlin Li1,2,3[SpringerLink]