Online First


Hypothalamic-Modified New Hippocampal Neurons for Alzheimer’s Disease
Yan Gu1,2 · Shaoyu Ge3[SpringerLink]

Genetic Architecture and Functional Implications of the CSF-Contacting Nucleus
Siyuan Song1,2,3 · Yumin Yuan1,2,3 · Lingling Xu1,2,3 · Jun Jiang1,2,3 · Ying Li1,2,3 · Yao Yan1,2,3 · Qing Li1,2,3,4 · Fang Zhou1,2,3,4 · Junli Cao1,2,3 · Licai Zhang1,2,3[SpringerLink]

Mitochondrial Regulation of Macrophages in Innate Immunity and Diverse Roles of Macrophages During Cochlear Inflammation
Yuan Zhang1 · Fanglei Ye1 · Xiaolong Fu2 · Shen Li3 · Le Wang1 · Yutian Chen4 · Hongmin Li1 · Shaojuan Hao1 · Kun Zhao1 · Qi Feng5,6 · Peipei Li5,6[SpringerLink]

Induction of Anxiety-Like Phenotypes by Knockdown of Cannabinoid Type-1 Receptors in the Amygdala of Marmosets
Lin Zhu1,2,3 · Di Zheng1,2 · Rui Li1,2,3 · Chen‑Jie Shen2 · Ruolan Cai1,2,3 · Chenfei Lyu1,2,3 · Binliang Tang3,5 · Hao Sun1,2,3 · Xiaohui Wang1,2,3 · Yu Ding1,2 · Bin Xu3 · Guoqiang Jia1,2,3 · Xinjian Li1,2,3 · Lixia Gao1,2,3 · Xiao‑Ming Li1,2,4[SpringerLink]

Crosstalk Between Peripheral Innervation and Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Bo Ni1 · Yiqing Yin2 · Zekun Li1 · Junjin Wang1 · Xiuchao Wang1 · Kaiyuan Wang2[SpringerLink]

Peripheral BDNF Regulates Somatosensory–Sympathetic Coupling in Brachial Plexus Avulsion-Induced Neuropathic Pain
Hang Xian1 · Huan Guo2,4 · Yuan‑Ying Liu3,4 · Jian‑Lei Zhang1 · Wen‑Chao Hu4,5 · Ming‑Jun Yu6 · Rui Zhao1 · Rou‑Gang Xie4 · Hang Zhang1 · Rui Cong1 [SpringerLink]

Neuronal Histone Methyltransferase EZH2 Regulates Neuronal Morphogenesis, Synaptic Plasticity, and Cognitive Behavior in Mice
Mei Zhang1,5 · Yong Zhang2 · Qian Xu2 · Joshua Crawford3 · Cheng Qian1 · Guo‑Hua Wang4 · Jiang Qian4 · Xin‑Zhong Dong2 · Mikhail V. Pletnikov3 · Chang‑Mei Liu1,6 · Feng‑Quan Zhou1,2,7[SpringerLink]

Improving Blood Monocyte Energy Metabolism Enhances Its Ability to Phagocytose Amyloid-β and Prevents Alzheimer’s Disease-Type Pathology and Cognitive Deficits
Zhi‑Hao Liu1,2,3 · Yu‑Di Bai2,3 · Zhong‑Yuan Yu2,3 · Hui‑Yun Li2,3 · Jie Liu2,3 · Cheng‑Rong Tan2,3 · Gui‑Hua Zeng2,3 · Yun‑Feng Tu2,3 · Pu‑Yang Sun2,3 · Yu‑Juan Jia2,3 · Jin‑Cai He1 · Yan‑Jiang Wang1,2,3,4,5,6 · Xian‑Le Bu2,3,4,5[SpringerLink]

The Claustrum Controls Motor Activity Through Anterior Cingulate Cortex Input and Local Circuit Synchronization in a Preparatory Manner
Zi‑Qi Kou1,2 · Chun‑Yan Chen1,2 · Mamatsali Abdurahman1,2 · Xu‑Chu Weng1,2 · Chun Hu1,2 · Hong‑Yan Geng1,2[SpringerLink]

A Non-canonical Excitatory PV RGC–PV SC Visual Pathway for Mediating the Looming-evoked Innate Defensive Response
Man Yuan1 · Sen Jin2,4 · Gao Tan1 · Siyuan Song3 · Yizong Liu1 · Huadong Wang2,4 · Yin Shen1,5[SpringerLink]

Rapid Eye Movement Sleep Consolidates Social Memory
Jingkai Fan1,2,3 · Fang Zhou1,2,3 · Junqiang Zheng1,2,3 · Han Xu1,2,3,4[SpringerLink]

Compound from Magnolia officinalis Ameliorates White Matter Injury by Promoting Oligodendrocyte Maturation in Chronic Cerebral Ischemia Models
Zhi Zhang1,2 · Xin Shu1,2 · Qian Cao1,2 · Lushan Xu1,2 · Zibu Wang1,2 · Chenggang Li1,2 · Shengnan Xia2,3 · Pengfei Shao2,3 · Xinyu Bao2,3 · Liang Sun1,2 · Yuhao Xu2,3 · Yun Xu1,2,3,4,5[SpringerLink]